زلزله(Earth quack

Posted on at


زلزله چیست؟


زلزله(Earth quack)حرکات آنی ویا شکستگی هایی است که در اعماق داخل لیتوسفیر به وقوع پیوسته وبه شکل تکانهای موجی در سطح زمین اندازه میشود .بصورت عموم در حدود 150000 تکان های زلزله در سراسر جهان ثبت شده است


.
شدت زلزله را معمولا به مقیاس ریختر که از 0 تا 9 درجه اختلاف می پذیرد اندازه مینمایند.مطابق این مقیاس درجه دوم چون تنها تکان های ضعیف احساس گردیده وتخریبات جانی ومالی ومنازل در زلزله های درجه ششم ویا بالاتر از آن صورت میگیرد معمولا در جهان سالانه در یک ویا دو زلزله تخریبات شدید به وقوع می پیوندد.اگر چه تاریخ دقیق وقوع زلزله ها قابل پیش بینی نبوده و در مورد جلوگیری از ان (به استثنای اعمار عمارات مقاوم) نمیتوان اقدام کرد مناطق زلزله خیز را میتوان در روی کره زمین به وضاحت مشخص نمود.بصورت عمومی دو کمر بند مهم زلزله خیز در جهان وجود دارد,کمربند اولی آن دورادور بحرالکاهل, امریکای شمالی ,جزایر الیوشن ,الاسکای جنوبی ,سواحل بحرالکاهل در کانادا وایالات متحده را در بر میگیرد. در این کمربند دورادور بحرالکاهل در حدود %80 فیصد زلزله های سیاره ما به وقوع می پیوندد.کمر بند دومی از


پرتگال به بحیره مدیترانه ,شرق میانه وسلسله های همالیه توسعه یافته و در جزایر اندونیزیا با کمر بند بحرالکاهل یکجا می گردد.
با انجام مطالعات دقیق و مزید در ابحار موجودیت کمر بند های دیگر زلزله خیز با ارتباط به ارتفاعات وسط بحر اتلانتیک ثبت گردیده است این مناطق نقطه اتصال یک تعداد پلیتها را مانند جمجمه انسان  تشکیل میدهد در همین مناطق است که حرکت تکتونیکی وحفظ موازنه بین زونهای مختلف فشار در قشر زمین صورت میگیرد


.About the author

nargeszaka

name:narges
l/n:zaka
graduated from 12 class
city:herat
country:afghanistan
born:1375/11/27
born place:herat
age/18

Subscribe 0
160