sax.... mang cham qa'.... hix..hix..!

Posted on at


khong vui ty' nao`... ca? :(
o nha` thi` khong co mang.... wifi nha` ong anh ... tat'~
ra quan' Net thi`... toc do xxkB/s.... cham hon ca ADSL o nha`!
sax....


About the author

160