مهارت های زندگی – بخش چهارم

Posted on at


این بخش چهارم سلسله مقاله های مهارت های زندگی است. دوستهای عزیز میتوانید بخش های یک, دو و سه آنرا با پیوند های ذیل بخوانید:


http://www.filmannex.com/blogs/100468/100468  بخش نخست


http://www.filmannex.com/blogs/102773/102773 بخش دوم


http://www.filmannex.com/blogs/103383/103383 بخش سوم


مهارت همدلی کردن, هشتمین مهارت در سلسله مهارت های زندگی میباشد. درک درست و بجای احساس دیگران یکی از مهارت های مهم در تمام طول زندگی بشر بوده است. از آنجاییکه ما موجودات اجتماعی میباشیم, پس ضرورت داریم تا همدیگر را درک کنیم و با همدیگر ارتباط برقرار کنیم. این درک یکدیگر و برقراری ارتباط ضرورت به همدلی و حس تفاهم دارد. در غیر اینصورت هرگز نمیتوان انسان را موجود اجتماعی گفت.زیاد اند کسانیکه در برقراری ارتباط با دیگران و درک شان که به اصطلاح در اینجاه نام همدلی کردن بر آن گذاشته شده است  دچار مشکل اند. این مهارت به آنها می آموزاند که چگونه به همدلی کردن بپردازند, زمان مناسب آن کدام است و چگونه از آن در زندگی روزمره خود بهره ببرند. کسانیکه میتوانند تا از این مهارت کاربردی استفاده کنند, دقیقن انسانهای موفق تری در عرصه اجتماعی خواهند بود و بر سطح تعامل شان افزوده خواهد شد.


نهمین مهارت کاربردی زندگی, مقاله با هیجانها می باشد. در لحظه های هیجانی نمیتوانیم تا بصورت درست تصمیم گیری کنیم و یا اقدام مناسب آن شرایط را انجام دهیم. زیاد اتفاق افتاده است که در لحظه خوشی و هیجانی دست به تصمیم گیری و عملی زده ایم که بعد از مدتی از آن پیشمان گشته ایم. این یک پدیده نادر نیست, بلکه همه انسانها را دربرمیگیرد و به نوعی انسانها تحث تاثیر شرایط هیجانی قرار میگیرند. این مهارت بر آن است تا به فرد هیجان را بشناساند و تاثیر آن بر رفتار فرد را شناسایی کند.مقابله با فاشار روحی و روانی دهمین مهارت این سلسله و یک از کاربردی ترین ها می باشد. مربوط به هر طبقه اجتماعی که هستید فشار روحی جز از زندگی شماست و باید با آن برخورد کنید. هیچ راه دیگری وجود ندارد. زندگی امروز ما به طرف پیچیدگی های بیشتر و ایجاد نیازهای تازه تر پیش میرود. هر اندازه که به این دو بعد پیچیدگی و ایجادگری نیازهای تازه در زندگی ما افزود گردد, به همان اندازه ما شاهد فشارهای بیشتری در زندگی خود خواهیم بود. چون ما در معرض مشکلات بیشتری قرار خواهیم گرفت. پس بهترین پاسخ به این پدیده همان درک چگونگی برخورد با فشارها, دشواری ها و مشکلات زندگی است. از آنها فراری نیست, پس باید روی گزینه برخورد با آنها حساب کرد و تلاش کرد. مهارت مقابله با فشارهای روحی و روانی دقیقن در پاسخ به این همه پیچیدگی ها, سردرگمی ها, فشارها و تنشهای زندگی ایجاد گردیده و پیشنهاد میشود تا با استفاده از آن از ابزارهای لازم برای برخورد با این همه پدیده های مشکل آفرین برخوردار باشیم. 


با به کاربستن همه این مهارت ها ما در سلامت و کیفیت زندگی خود خواهیم افزود و همیشه به پیش و آینده خواهیم اندیشید. اندیشیدن به آینده و تلاش در این راستا نویدبخش موفقیت ها و پیروزی های بس شگرفیست که فقط میتوان از آن افراد خلاق, دانا, آگاه, سالم و سازنده باشد. دوستهای عزیز برای دریافت مقاله های تازه من مهرورزید و به این نشانی رفته و عضو صفحه من در تارنمای فلم انکس شوید.  


همچنین برای مطالعه مقاله های پیشین من میتوانید به صفحه مقاله های من در تارنمای فلم انکس سربزنید. 

About the author

160