د اوکراین بحران

Posted on at

This post is also available in:

څو وخته کیږی چی د اوکراین مختلفو ښارونو کی د لاریون شاهد یو٬ اوکراین د اقتصادی ستونزو هیواد دی او د اروپا په شرق کی ځای لری٬ په تیرو وختونو کی اکراین ډیری نیږدی اړیکی د روسی سره درلودلی او د روسی خاوری برخی نه وو٬ مګر څرنکه چی مالومیږی د اوکراین خلک د یو بل ګوم شی پسی دی او هغه هم د اروبا اتحادیی سره یوځای کیدل یی دی.


 تقریبا دوی میاشتی مخته وو چی د اوکراین خلکو لاریون کونکو اعتراضونه د تجارتی قرار داد نکړلو په خاطر باندی د اروپا اتحادیی سره د یانوکوویچ د دغه هیواد رئیس جمهور له خوا نه په کیف کی د اوکراین پایتخت کی٬ پیل شولو٬ لږ لږ د اعتراضانو  شمېر په نورو ښارونو کی ډیر شوی دی تر هغه ځای پوری چی خلکو په دولتی اداراتو او تاسیساتو باندی یی یرغل کړی دی٬ او هغه یی د خپل لاس لاندی راوړی دی٬ مګر د دغه پیښو څنک سره بیا هم دولت پر خپلو موضع باندی یی ټینکوالی وکړلو٬ که څه هم څو ځلی د اعتماد عدم رایه ریئس جمهور ته د پارلمان له خوا نه د نمایندګانو مخالفت په خاطر باندی بی نتیجه پاتی شولو٬ د اوکراین رئیس جمهور د روسیی او د اوکراین شرق خلکو حمایت نه برخورداره دی او په قدرت باندی ناست دی. 
مګر په دغه آخرو ورځو کی د نښتو په خاطر باندی ۸۰ نفره ووژل شول. لاریون کونکو د رئیس جمهور په ماڼی باندی یی حمله وکړله او ماڼی یی د لاس لاندی راوړله٬ څرنکه چی د اوکراین رئیس جمهور ورګ شولو او په یوه ورځه کی پاڼه بیرته راغلله٬ او پارلمان خپل د اعتماد رایه یی یانوکوویچ رئیس جمهور ته ورکړله او د پارلمان نوی رئیس یی  الکساندر تورچیف د اوکراین موقته رئیس جمهور په توکه وټاکل شولو٬ مګر بیا هم د دغه نښتو عامل مالومه نه دی چی څه شی د اوکراین مختنۍ رئیس جمهور باندی وشولو او د روسیی واکنش به د خلکو دغه کار په خاطر باندی څه شی اوسی. 
About the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 319
160