د اونۍ ټاکنه٬ فرزانه پوپل – مقاله لیکونکی

Posted on at

This post is also available in:

"Women are the real architects of society. "– Harriet Beecher Stowe

نن د مارس اتمه د ښځی نړیواله ورځ ده. هغه ورځ چی د ښځو مقاومت او ولاړتوب نماد د اجتماع نابرابریانو پر وړاندی دی او بشر ته یی ثابته کړه چی جنسیت نشی کولی یوه نښه د خلکو فرق نماد د یو بل نه اوسی. هو ریښتیا وایی چی ښځه د یو لاس سره یی زنګو او د بل لاس سره یی نړی ښوروی٬ یو شمېر ډیری تاریخ جوړونکی ښځی نه فقط نړی ته مګر افغانستان ته هم راغلی او ولاړی او تر اوسه نړی د هغو لاسته راوړنو نه برخه مند دی.

نه غواړم چی دومواری د خشونت موضوع ته د ښځو پر وړاندی او د ټولنۍ کتنه هغوی ته د دوېم جنسیت په توکه بحث وکړم ځکه چی دغه موضوع د یو کلیشه یی او نه حل کونکی موضوع ته موبدله شوی ده. او هم د یوی ټولنۍ پرمختک پرته د ښځو او نرانو همکاریانو نه امکان نه لری. زما د دغه اونۍ ټاکنه یو زیارونکی٬ با اراده او خلاقه لیکونکی ښځه ده چی د دوه اولادونو درلودلو سره او کورنۍ ستونزو رسیدلو ته٬ لاس یی قلم ته وړی دی او ناویل شویی کیسی لیکی.

فرشته فروغ: د پیل په توکه باندی کولی شی ځینی مختصره مالومات د خپل ځان په اړه مو لوستونکو ته ووایی؟

فرزانه پوپل: په ۱۳۶۶ کال کی د افغانستان لودیځ هرات ښار کی نړی ته راغلی یم. د ماشومتوب وخت می د خپل کورنۍ سره په مهارجرت کی په ایران کی تیر کړلو. لکه هر نور کورنۍ غوندی چی د جګړی له سببه د هیواد نه بهر ته مهاجر کیدل او هم ځکه په هغه وخت کی ښځو د زده کړی حق نه درلودلو او زموږ په کورنۍ کی ټولی ښځینه نجونی وی موږ مجبوره شوو چی افغانستان نه بهر ته ولاړ شو.

د ښوونځی دوره می په ایران کی تیره کړله او زما د مینی په خاطر باندی چی انګریزی ژبی چی یوه نړیواله ژبه وه٬ ته می درلودله یو څلور کلن کورس می ونیولو او هغه می پای ته ورسولو او د هغو څنک سره می نور پروګرامونه لکه کامپیوټر غوندی زده کړلو. وروسته د ډیرو کالونو تیریدلو نه دومواری افغانستان ته راغللو. په افغانستان کی مو تصمیم ونیولو چی خپلی زده کړی ته ادامه ورکړم په همدی خاطر باندی په یو خصوصی پوهنتون کی د حقوق او سیاسی علومو برخه کی می خپلو زده کړو ته ادامه ورکړله. او د لوړو زده کړو څنک سره مقاله لیکلو ته په اجتماعی رسانو کی کار ته پیل وکړلو.

Fereshteh Forough : What inspired you to start writing blogs and How did you find your experience as a blogger in Film Annex?

Farzaneh Popal : My extreme interest in writing as well as working in social Media and also exchanging opinions among different kind of countries with different type of cultures caused and inspired me to work as a blogger in Film Annex. I got many useful experiences during working in Film Annex, on the other hand; working in film annex has improved my English since I write all my blogs in English language as my favorite language and also social media formed a family from almost all the countries that all are cooperating with each other and learn from each other.

فرشته فروغ: ستاسو په نظر باندی اجتماعی او ډیجیټالی رسانی تر کومی کچی پوری کولی شی ګټه ور د افغانستان ښځو واکمنۍ لپاره اوسی؟

فرزانه پوپل: د ټولو لپاره ښکاره دی چی هر شی مثبته او منفی اغیزی د خپل ځان سره لری او هغه د خلکو کار اخیستل دهغو شی نه دی چی په ښه توکه د هغو نه کار واخلی حتما ګټه ور به اوسی. په ځآنګری تونکه باندی د خلکو نړیواله فکر کچه کی او هم دا چی د افغانستان ښځی د پورته استعداد نه برخه مند دی که دوی ته اجازه ورکړل شی او شرایط ورته چمتو اوسی دوی د لږ امکاناتو نه٬ ډير ښه وړاندیز د ښو لاسته رواړنو سره به  ولری. 

Fereshteh Forough : What topics do you like to write about the most?

Farzaneh Popal: I want to improve my skills  and information to write about every subject, but I  mostly prefer to write social and political blogs since my major is politics and diplomacy in the university.

فرشته فروغ: که وغواړی د خپل زړه خبره د یوی فعاله ښځی په توکه باندی نورو ته ووایی ستاسو وینا به څه اوسی؟

فرزانه پوپل: فقط زما په پروړاندینه په کال توکه باندی٬ زما په نظر باندی ټولنه د افغان نجونو لپاره کله یوه شیشه غوندی ده چی هر څوک هغوی د  ماتیدلو نه ډاروی لکه داغوندی چی هره ورځ اورو چی د باندی مه ځی٬ فعالیت مه کوی٬ ما د نرانو او د باندی خلکو نه ډاروی.

ماته وایی ستا ځای د کور دیوارونه دی ته د دغو نه ډیر حق نه لری٬ دغه د زما د ټولنۍ خبری دی دغه هغه غوښتنی دی چی ټولنه زما نه یی لری او زه د هغوی په دغه ځواب کی فقط دا وایم چی زه فقط د ټولنۍ نیمه برخه یم که زه نه اوسم ټولنه به هم نه اوسی٬ په دغه صورت کی زه د هیڅ وخت نه ماتیږم.

Fereshteh Forough : If you want to give a message to people around the world about Afghanistan, what would it be?

Farzaneh Popal:  Afghanistan is a rich country from every aspect, with talented people, the people who loves to go forward even in the most difficult conditions, Afghanistan has many natural resources, that still they have not exploited and utilized. It is in a unique condition than other countries, so we all should believe it and be proud of our nice country. We should all try to have a positive role in fate of our country.

ستاسو د زړه څراغ مو روښانه او ژوند مو ډک د مهربانی نه اوسی

فرشته فروغ – د انکس فلم فارسی چلوونکیAbout the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 0
160