پیشرفت وتنکالوژی

Posted on at


 


ساینس وتکنالوژی ارتباطات زیادپیشرفت کرده است .درتمام عصرها،تجارت ،فرهنگی نظامی ،تماس های کوتاه ،خلاصه درزمان بسیاراندکی می توان چیزهای که ضرورت داری به دست بیاوری .درزمان های گذشته کسی یک چیزی رابه جای دیگر که روان می کرد.توسط اسپ ونفر روان می کردواین شخص یک روزبه داخل راه بودتاکه این رابه طرف مقابل می رساند.اماحال نه درزمان اندکی روان می شود .توسط ایمیل، فکس انترنت روان می شود.دانش آموزان حال می توانددرباره مسایل درسی خودمعلوماتی که ضرورت داره خودشان


مهیاکنند.


وسایل تخنیکی روزنامه ،رادیو،تلویزیون ،فکس ،ماهواره ،هابه دسترس همه قرارداداند.که بااستفاده ازاین هابتوانیم خودمامشکلات خودرا حل کنیم .ودرباره آن معلوماتی پیداکنیم .بابه وجودآمدن وتغیرات دراین زمینه روزبه روزنیازهای مردم زیادشده می رود.وماشایداین همه تعغیرات وپیشترفت هستیم.


برای اولین بارکسی که تلیفون رااختراع کرد(گرام هام بل )بودکه دراین زمینه اولین شخص بودکه چنان


اختراعدربخش تکنالوی ازخودنشان داد.


بعدازجنگ جهانی پیشرفت های زیادی دراین زمینه صورت گرفت .


مردم ذریعه این هامی توانندمشکلات خودراحل کنددرظرف چندثانیه ...........ا


حالابابه وجودآمدن این همه وسایل وانترنت همه کارهاآـسان شده است .


فکس یکی دیگرازتکنالوژی های است که توسط (ریچاردرنجر)کشف شده است .ذریعه این هم پیام ها،اوراق


،ودیگرچیزهافکس میشود.


جدیدترین وپرکارترین وسیله درحال حاضرانترنت است .که زیادترین اشخاص ازین فضای مجازی استفاده می کنند.


انترنت درسال 1983ایجادشد.یک تن ازشاگردان معارف می گوید.من بسیارخوش حالم که ازاین به بعدمی توانم دروقت کم موادموردضرورت خودراآماده کنم .تافردابه مشکل برابرنشوم .


وازاین وسیله درابعادمختلف استفاده می شود.


 


یک تن از افرادی  که ازین شبکه های بزرگ استفاده میکند.


چنین می گوید:من هرروزبه خاطر سرگرمی خودبه کافی نت می روم روی این شبکه های بزرگ کار میکنم وساعت های زیادی مصروف فیس بوک وپیام هاهستم ....


تکنالوژی روزبه روزدرحال انکشاف است .وتعداد دواطلبان هم زیادتراست .مصرف ازانترنت امسال نسبت به


سال های دیگرزیادشده است.


به امید اینکه ازین سایت های بزرگ که در دسترس ما همه قرار دارد به نحوه ای بسیار خوب وبسیار عالی استفاده ای عظیم نماییم تا باشد که موثریت های خاص خویش را به زنده گی ما وارد نماید تا به رسیدن به اهداف خویش موفق تر باشیم. وگفته میتوانیم این تکنالوژی واستفاده از آن اشد ضرورت همه در هر عرصه میباشد اعم از محصلین ،متعلمین ،ادارت ،افراد عام وبلاخره همه وهمه به آن یک توصل خاص دارند ومیتوانند با استفاده ازین شراط خاص به گونه ای استفاده نماید تا بهترین آینده به استقبال مان قدم زده ودورنمایی اصلی زنده گی مان


 


را به روشنی رقم زند.


 


((به امید کامیابی همه ما وپیشرفت بیکران همه دراین عرصه )).


 


آرزو"رحمانی " About the author

Arzoorahmany

Arzoo Rahmany is a twelfth class student in Mahjube Heravi high school.

Subscribe 0
160