غروب آفتاب چی را بیاد میآورد؟

Posted on at


تابه حال بهش فکر کردید؟غروب آفتاب وقتیست که کم کم شب میشود در این وقت انسان احساس تنهائی نموده غمناک میشود به فکرکارهایی که باید انجام میداده ونداده وبه فکر کاریی که نباید انجام میداده وداده فکرمیکند البته غروب آفتاب بعضی وقتا به انسان آرامش میبخشد چراکه شروع به دعا نموده وباخدایش رازونیاز میکند دراین وقت است که اذان به گوش میرسد این آواز به انسان حسی عجیب میبخشد.

 

کم کم ستاره ها بیرون آمده وآسمان خدا چراغان میشود انسان باخود میگوید بازیک روزی دیگر ازعمرم گذشت. چه خوشا اگر آن روز را با انجام کارهای نیک وخوشی گذشتانده باشیم وچه بد اگر آنروز را باانجام کارهای بدوناروا بگذرانیم بلی! در هر حالت آن روز میگذرد اما آیا ؟اگرازآنروز خاطره خوب داشته باشیم بهتر است ویا بد؟چه دل انگیز است اگر در آن غروب غمگین به فکر گناه های که مرتکب شدیم شوئیم واز آنها توبه کنیم

 

زندگی هر طور که باشد میگذرد .بعضی وقتا انسان در این لحظه آنقدر احساس تنهائی وغمگینی میکند که از بدنیا آمدنش پشیمان شده باخود میگویدخدایا! این دنیای فانی چه بود؟ که من را درآن آفریدی که جز گناه دیگر هیچ کارخوبی برایت انجام نداده ام اما ما انسانها باید این را بدانیم که این دنیا امتحانی بیش نیست و باید کوشش کنیم که از این امتحان موفق وسربلند بیرون آئیم وهیچ وقت ناامید نشوئیم

.                                    

 

 About the author

azada-nabizada

Azada Nabizada was born in Herat Afghanistan. she is student in Hoza karbas high school.

Subscribe 0
160