مطالعه نیاز به تمرکز دارد

Posted on at


 


مطالعه یعنی جستجوکردن، پرورش دادن حافظه، ذهن راباافکارگوناگون آشناکردن، جستجوکردن حقایق


نهان و راهی رسیدن به هدف 


وقتی در زندگی پامی گذاریم مادرحقیقت یک شخص نا مکمل وگنگ هستیم که بی خبر از همه حقایق


زندگی هستیم، هنگامیکه راهی مطالعه راپیش گیریم آهسته آهسته همین مطالعه مارا یک شخص مکمل بافهم و


بادرک وباشخصیت می سازد


هرقدربیشترمطالعه نماییم همانقدر مارابه هدف مانزدیکترمی سازد


درزندگی با اتفاقات ومشکلات عجیبی روبه رو میشویم شخصی که دانش وفهم دارد راه حل این همه


مشکلات رابهتر میداند، میداند که چی گونه می تواند بااین همه مشکلات بجنگد ورهایی یابد اما


برعکس وقتی شخصی جاهل ونافهم درگیر این مشکلات میشود به جای کم کردن و نابود ساختن مشکلات باعث زیاد شدن آن میشود 


پرورش دادن ذهن لذت بخش است یعنی هرروز یک مطلب تازه رایادگرفتن.


روز یک موضوع علمی راشنیدن خواندن یاداشت درکتابچه، تا ضمیرناخود آگاه مان قبولش کند


هرکس مطالعه نکرده است یعنی اینکه زندگی نکرده است درهنگام مطالعه باید انرژی داشته باشیم


تابه درس ومطالعه علاقه نشان دهیم، پرانرژی بودن ،هدفمند وعلاقه فوق العاده به مطالعه یادگیری را سریع می سازداگر تمرکز وجودنداشته باشد هرگزمطالعه کرده نمی توانیم یاد گرفتن و آموختن امکان پذیرنیست.


زمانی درزندگی می توانیم موفق باشیم وبه اهداف خویش دست یابیم که تمرکزعمیق ومطالعه یی درست


داشته باشیم روزی که آگاهی داشته باشیم قدرت هیچ قدرتی به ما نمی رسد


زندگی یک هدیه ویک فرصت خداوندیست وباید آنرابا آموزش هرروز زیباتر بسازیم


 


نویسنده: مهناز ملکانAbout the author

mahnaz-malekan

مهناز ملکان

Subscribe 0
160