اعتیاد

Posted on atبازسخن ازاعتیاد،دردی که انسان راتااستخوان میسوزاند.برای ماجای افسوس وشرمنده گی است بااینکه سابقه فرهنگی بالایی داریم اماامروزباید شاهد گسترش اعتیادآنهم دربین قشرجوان خودباشیم
وقتی یک طفلی دریک خانواده فقیری متولدمیشودیاطفلی که آغوش گرم پدرومادر را حتی درخواب هم حس نمیکندیاطفلی که درروی سرکهاپرورش می یابد شاید پذیرفتنی باشدکه به هرراهی کشیده شودامابازجای افسوس است که عده ای ازجوانان ما درحالیکه ازهمه مزایای نیک زنده گی برخوردارهستندبه این راه کُشنده کشیده میشوند.عوامل زیادی درمعتادشدن اشخاص وجودداردازجمله:
فقروبیکاری: طبق گفته رسول بزرگواراسلام بافقربه گناه نزدیکتریم.بیکاری وفقرخودعامل مهمی درپیدایش افسرده گی وناامیدی دریک فردمیشودوبرای خلاصی خودازاین ناامیدی وبیهوده گی دست به کاری میزندکه احساس آرامش وراحتی کندوخودرامصروف نگه داردجنگ ونابسامانی: مسلماًجنگ وبی نظمی دریک کشورفقرفرهنگی زیادی رابه وجودمی آورد.جنگ میتواندعامل دیگری درپیدایش بیماریهای وناراحتی های روانی گردد وتکلیف روانی باعث سوق دادن اشخاص به سوی اعتیادباشدمهاجرت: زمانیکه دریک کشورجنگ وبی نظمی باشدوقانون ثابتی برای رشداقتصاد و پیشرفت وترقی جوانان وجودنداشته باشدبه ناچاراشخاص زیادی راه سفربه دیگرکشورها رابه پیش میگیرند.رفتن به کشورهای دیگروخوگرفتن به آداب ورسوم وفرهنگ آن کشورها تامدتهاجوانان رامشغول به خودمیکند؛عده ای راه خودرامی یابندولی متأسفانه عده ای ازجوانان به بیراهه کشیده میشوندفروپاشی نظام خانواده: زمانیکه پدرومادرازهم جداشده وطلاق راانتخاب میکنندضربه کلان واصلی راکودکان آن خانواده متحمل میشوند.اینگونه کودکان ونوجوانان الگوی مناسبی راکه بتوانددرآنهاتأثیرکند ندارندوبراثربی توجهی والدین به دام اعتیادگرفتارمیشوندوالدین معتاد: عده ای ازکودکان معتادمتولدمیشونددرحقیقت زمانیکه مادرمعتاداست طفلش نیزقبل ازتولدبه همان ماده ایکه مادرازآن استفاده کرده است معتادمیشودواثرات سوءاین ماده تابزرگ شدن طفل ادامه می یابدرفاه زیاد: رفاه ودارایی وافر،سرگرمیهای زیاد،برپایی محافل فراوان وراهنمایی نکردن والدین درمصرف کردن پول وسرمایه میتواندجوانان راازروابط اخلاقی مساعدبه دورنگاه داشته وآنهارابه مسائل کاذب بکشاند.دربسیاری ازمحافلی که توسط برخی اشخاص پولدارگرفته میشوددیده شده است که برای زیبایی وتزئین محفل خودازموادمخدراستفاده میکنند
بنابراین اعتیادبه موادمخدرنه تنهامربوط به فقرا نمیشودبلکه میتواندافرادی راکه دررفاه نیزبه سرمی برند راگرفتارخودسازد.اعتیادبه موادمخدرسرمایه کشور رابه بادفنامیدهد،نظم وصفای جامعه رابه زشتی می کشاندوزمینه یأس وناامیدی راوسعت بیشتری می بخشدAbout the author

nooriya

نوريه عرفانيان استاد درليسه عالي نسوان تجربوي

Subscribe 0
160