زنان وفاجعه ها

Posted on at


زنان درافغانستان ازوضعیت خوبی برخوردار نیستند،دراکثرجایها اززن بحیث تجارت استفاده می کنندودرحق زنان ظلم می کنند.وقتی یک پدردختر13ساله اش رابه عقد مرد60 ساله درمی آوردبدانید که چه قسم ظلم درحق دخترش کرده است،وقتی یک مردبخاطر خورد وخوراکش زنش را وادار میکند که کارهای ناشایست انجام دهد چقدربه اوزن ظلم میکند،وقتی یک شوهر بخاطر اعتیادش لب وبینی زنش رامیبرد،وقتی یک شوهربخاطر یک کیلو گوشت انگشت زنش را قطع میکند،وقتی یک مرد بخاطرمیراث زنش ،زن خود رادرزیر زمینی حبس میکند،وقتی یک زن رابخاطر دفاع ازحقوق رنان به قتل میرسانند وغیره وغیره........ایا اینها فاجعه نیستند؟ایادرحق شان ظلم صورت نگرفته؟برای ریشه کن کردن این همه خوشونت هاباید از آن پدرشروع کنیم که دخترش رابه پیرمردی میدهد ،باید فساد راریشه کن سازیم باید اعتیاد ،فقروفقرسوادراازبین ببریم،باید زنان راقوی بسازیم تابتوانند ازحقوق شان دفاع کنند


.


وزمانی میتوانیم این مشکلات را حل بسسازیم که سواد رشد کندومردم ماازسواد کامل برخوردارباشند.موجودیت اشخاص بسواد درکشورباعث چنین شکنجه ها برای زنان می شود وهمچنان آگاه ساختن زنان از حقوق شان ،باید زنان  ها بایستند درمقابل این همه شکنجه ها وخشونت ها واز  تادیگر چنین مشکلات درجامعه خود نداشته باشیم


.About the author

160