حقوق اطفال

Posted on at


 اطفال غنچه های گل و آینده سازان کشور هستند پدر  و  مادر باید که در تعلیم و تربیه آنها توجه نمایند.تلاش ها و پیشرفت های اطفال شان را در نظر گرفته و همیشه با آنها به نرمی و محبت صحبت شود اطفال به آن قشری از انسان ها گفته میشود که به جوانی نرسیده اند و خورد  وکوچک هشتند که تازه به یاد گیری شروع میکنند و باید با آنها رویه خوب شود و آنها بالای والدین خود حق دارند که آنها  را تربیه سالم کنند و به آنها طریقه سخن گفتن, غذا خوردن ,آداب نشستن را بیاموزانند .و آنها را پرهیزگار,امانت دار رستگار تربیه نمایند تا در جامعه باعث خجالت خود و خانواده خود نگردند


.


بعضی از فامیل های بی مسولیت اطفال شان را از خوردی داخل کوچه و بازار مصروف کار های مانند پلاستیک فروشی ,ترکاری فزوشی,و یا رنگ کردن کفشها وغیره کارها مصروف میسازند تا برای شان پول بیاورند که باعث تلف کردن حق آنها میشود و یا بعضی اطفال بیچاره ای که بی سر پرست اند و مجبور اند تا کار کرده و مصارف فامیل خود را بپردازند


باید با همه ی اطفال با لطف و مهربانی صحبتشود سخنان بد و زشت به آنها گفته نشود هیچ وقت آنها را حقیر نشمارید.چرا که همه آنها میوههای بهشتی اند و آنها حق بهترین ها را دارند و هیچ وقت آنها را از درس و  تعلیم باز نداریم چراکه حق آنهاست


چرا کودکان به خود اعتماد ندارند؟


یکی از مشکلات کودکان و نوجوانان جامعه ما این است که به خود اعتماد ندارند عدم اعتماد دو علت اساسی دارد


.


اول آنکه کودک و نوجوان هنوز وضع کار و فعالیت بدایش تثبیت شده نیست دست و دلش می لرزد و تردید دارد,نمیداند که میتواند کاری  انجام دهد یا نمیتواند؟


دوم آنکه بزرگتر ها مجال فرصت را به آنان نمیدهند (نمیگذارند کودکان و نوجوانان استعداد های خود را بروز دهند )همیشه با کلیمه ای هنوز زود است و یا اینکه کار شما نسبت کودک و نوجوان را تحقیر نموده و دل سرد می نمایند و از انجام خلاقیت در کار ها و ابتکار مما نعت به عمل میآورد


.


و نکته بسیباردقیقی و قابل ذکری که میتوان آن را علت سوم دانست این است که در خانواده ها,محیط,اجتماع ,مدارس و مکاتب اساسا روح تاکبد و همت گذشتن کمتر است.لذا کودکان و نوجوانان این مرز و بوم اکثرا تحقیر شده رغبت و علاقه ها در آنان به ضعف و سستی مواجه شده است .برای ساختن ایشان در درجه اول با ید توانایی های آنا را تایید  نموده که این تایید موجود یت شان را تثبیت نماید


.


بدیهی است که کودکان و نوجوانان وقتی توسط دیگران مورد تایید قرار گیرند به خود اعتماد پیدا کرده و به محض اعتماد راه پیشرفت و کمال را  برای خود فراهم میآورد.چقدر خوب و نیکو خواهد بود که اساتید شاگردان فعال و ذکب را تایید و تمجید نموده و به این کار به آنان جان ورمق زیادتری در راه پیشبرد برنامه های آینده ای شان ببخشبد. تا در امور درسی و تعلیمی در مکتب و در زنده گی خود موفق بوده و این موفقیت را از زحمت کشی و رهنمایی اساتید,رهنمایان و مربیان خود بدانند


.About the author

160