مادر

Posted on at


چقدر تو  زیبا   دادی               هر آنکه دردنیادادی


درین   گیتی ناامیدی               نام مادر رازیبادادی


 مادرباچی وصفت گویم که بعدازخداقابل وصفی.مادرای ستاره روشن درکهکشان قلبها ای سرودی شنوادردلی شب ها مادرای دوست مهربان ای فرشته آسمان. توماننددریای هستی که باتلاش وکوششت مارا به ساحل آرزوهایمان سوق می دهی.


مادرتوگلی هستی درگلستان وجودم شعری هستی درنوای گوشم ترقی این بشر از برکت توست رهبری این دولت ازقدرت توست   توبه من همت میدهی ذهن روشن وباصداقت میدهی.


بارنج مجادله کرده آرامش میدهی.بادردپنجه ساویده تودانش میدهی.گرتو کردی عمر عزیز رافنا تامن آسوده باشم درین دنیا بودنت هدیه خداوندیست.نبودنت یک عمر دل تنگیست !


.    About the author

terma

تیرمه احمدی یار هستم صنف دوازدهم لیسه محجوبه هروی متولد سال 1375 باشنده ولا یت هرات

Subscribe 0
160