نامزدان وبی برنامگی

Posted on at


درهمه جای سخن ازانتخابات است وکارزارهای انتخاباتی گرم....


نامزدان میخواهند رائ واعتمادمردم راجلب کنند .امابه اساس چه برنامه های پا دراین عرصه گذاشته اند طرح وبرنامه های شان برای آینده چیست؟


طوری که میبینیم اوضاع مباحث ومناظره های انتخاباتی داغ است ونامزدان درهمه جاسخن از داشتن برنامه های مفید میزنند


.


امادرواقع هیچ طرح وبرنامه جدید  کارساز وقابل اجرادرعرصه حکومتداری وبرای مردم ندارند.


هریک ازنامزدان می کوشدکه باتقلیدازدیگرنامزدان وبا کم وزیادکردن برروی برنامه های دیگران آنرا به عنوان برنامه خود ارائه دهند وخودرامتمایز نشان دهد.


ودرین موردهمدیگر رانیز متهم میکنند اما درواقع هیچ کدام از این نامزدان برنامه قابل تائید ندارند.


اگرهم کدام نامزدی سخن از برنامه های وسیع می زند آن طرح اش قابل اجرانمی باشد شاید خودش هم فکرمیکند که نمی تواندآنراعملی کند فقط آنرابه زبان بیان می کند که ازهم قطارانش عقب نماند.


واکثرا"دیده میشودبرنامه های شان درمورد اقتصاد سیاست خارجی وامنیت است.


دیگر موارد مهم را فقط درمورد شان شعار می دهند بدون داشتن کدام برنامه مشخص


.


مثلا"اکثریت نامزدان در مورد محو خشونت علیه زنان با این شعار که زنان نیمی ازپیکر جامعه اند واین فقط شعار شان است هیچ نوع راهکاری در برنامه هایشان در این مورد دیده نمی شود .


میگویند که زنان در همه عرصه ها باید نقش بارزی داشته باشند درحالیکه خودشان باوجود درخواست زنان حاضرنشدند همسرانشان را حداقل سمبولیک هم که شده درسخنرانی هاباخود بیاورند .


این خودبیانگراینست که افکارتاریک هنوزهم درذهن این نامزدان وجود دارد .پس دراین حالت چگونه میتوانند افکارمردم را باز کنند تا دربرابر زنان خشونت نکنند.


همچون این مورد نکته ضعف های زیادی درکارهایشان دیده میشود.ودربسیاری ازموارد که مردم نیاز شدید به داشتن راهکارهای عملی درموردآنها دارند ازقبیل زراعت- آب های افغانستان که تابحال به کشورهای همسایه نفع میرساند –برق-معارف-چگونگی ایجاد فرصت های شغلی هیچ طرح مشخص ومفیدرا تاحال ارائه نکرده اند.


همه ی نامزدان میگویند ماصلح سرتاسری می آوریم اقتصاد کشور رابلند میبریم خشونت رامحو می کنیم وامثال اینها... امانمی گویند چگونه این کار را میکنند چه برنامه مشخص درمورداین شعارهای شان دارند اگربرنامه دارند چراتوضیح نمیدهند


.


اگرازبعد دیگری نگاه کنیم اکثریت این نامزدان درپست های دولتی کارکرده اند اگرما فعالیتهای آن زمانشان را به دقت مطالعه کنیم خواهیم دیدکه درکارخود چندان موفق نبوده اندچون برنامه های دقیق نداشته اند.


بس کسانیکه نتوانستنداز عهده مسوولیت بخشی از دولت باکامیابی برآیند چطورمیتوانند اداره کل امورکشور رابدست گیرند کارکردهای شان برای همگان واضح وآشکار است.


حالا که این افرادخود را کاندید کرده اند داشتن برنامه وسیع, مفید, قابل تطبیق وهمه جانبه تنها راه موفقیت شان بوده می تواند.


درغیراینصورت پول خود و وقت مردم را برباد داده وکشورهمچنان بی سرنوشت خواهد ماند.


مردم نیزباید درانتخاب دقیق باشند


.


 


 


 


 About the author

nazakat25

نزاکت آزرم متولد شهرهرات 1372
محصل شرعیات
وظیفه معلم

Subscribe 0
160