طبیعت

Posted on at


طبیعت


خداوند تمام انسان ها را در تمام جهان خلق نموده و بعد از آن کاینات را با هزاران نعمت های زیبا وگونا گون خلق کرد تا انسانها بصورت درست از طبیعت استفاده کنند نعمت های خداوند بیشمار است که از جمله آن یکی هم طبیعت می باشد طبیعت روح وروان انسان را آزاد خوش وشاداب نگه میدارد طبیعت باعث میشود که انسان بیشتر از نعمتهای خداوند بداند اگر ما به عمق یک درخت نگاه کنیم آن وقت است که می فهمیم طبیعت یک نعمت با  ارزش خداوند است وما باید از آن به مثل جان خود حفاظت نمایم طبیعت یک زیبایی خاص و بخصوص خود را دارد که انسان را بخود جلب می کند اگر ما امروز یک نهالی را غرس نمایم فردا از آن به شیوهای گوناگونی استفاده می شود طبیعت آزاد باعث میشود که شخص بیشتر از نعمتهای خداوند آگاهی پیدا کند همچنین طبیعت دارای آبشارهای زیبا دشتهای پهناور صحراهای دلنشین و گل های زیبا  طبیعت را الگو قرار داده تا اینکه ما از طبیعت استفاده خوب به عمل آوریم واز هوای آزاد آن تنفس و در محیط آن زنده گی کنیم و همچنین خداوند طبیعت را مجموعه منظم اشرف  مخلوقات دانسته استم
About the author

160