سردرگمی بشر امروزی

Posted on at


 خداوند انسانها را آفرید و خواست او چنین بود که این موجود نماینده او بر روی زمین باشد. انسانهای با صفات روشن خدایی و شخصیت بهتر از فرشتگان. و خداوند خواست انسانها از تمام نعمت های زمین استفاده کنند مانند نیروها، گنج‌ها، معادن و همه امکانات دیگر.. و اینرا نیز میدانست که انسان در روی زمین جاهل است و نیاز اساسی به معلم دارد و پیامبران همان معلمان حقیقی بشر هستند تا راهنمایی انسان بسوی کمال و رستگاری باشد. میتوانیم انسانهارا مانند مهمانانی بشماریم که درین خانه هستی دعوت شده اند و به آنها نشان داده اند که باید بسوی راه درست قدم بردارد که آن سعادت ابدی است


روشن است که باید بسوی خدا و به نام خدا و برای خدا برویم پس ما نیاز مبرم و اساسی به آدرس مشخص داریم و این پیامبران هستند که به مهمانان روی زمین آدرس می‌دهند. پس؛ اشتباه کرده کسی که از راه غیر انبیاء دنبال آدرس میگردد، زیرا مكاتب ساخته دست بشر امروزی هنوز نتوانسته پاسخ قانع کننده برای نیازهای انسانها ارایه کند، حتی بزرگترین دانشمندانی که از راه غیر انبیا الهی وارد شدند و بر دانایی خود میبالیدند، هزاران قوانین و راه حل برای بشر ساختند بازهم نتوانستند بهترین راهنما برای انسانها باشند زیرا قوانین ساخته دست بشر با تناقضات زیادی همراه است و بشر مجبور به ساخت قوانین جدید برای جایگزینی قانون قبلی میشود. این روند همینطور ادامه دارد. انسان امروزی با پیشرفت قابل توجه علم بازهم دچار سردرگمی، ظلم ،جنایات..و میباشد. انسان متحیر مانده از اینکه سر خورده و ناامید گشته اند، نا امید از آینده روشن و پیچیده، نا امید از رفاه و عدالت، نا امید از امنیت و آرامش... و سردرگمی، خودکشی، تغییر قانون، و همچنین جنایات و وحشی گیری بیشتر شده است و این وضعیت ناهنجار ممالک مدرن کم وبیش به کشورهای غرب زده اسلامی نیز ضرباتی را وارد نموده است. همگی این موضوعات به دلیل فراموش کاری خود انسانها است. انبیا مارا هشدار داده و تمام مسوولیت ها را برای ما بیان نموده است و پیامبران را میتوان تنها معلمانی نامید که عامل خروج انسانها از گیجی و خروج اجتماع از فتنه هستند. و علت اصلی سردرگمی ما و بشر امروزی فراموش کردن مسوولیت های اند که انبیاء به ما تعلیم داده اند
About the author

jamil-yosufi

I tell stories. Sometimes those stories take the form of a documentary or music video, sometimes they’re in the form of a short film. JAMIL YOSUFI (born August 2, 1988) is an Afghan film director, DP & Visual FX , 3D Artist. He is a freelance filmmaker, director, Visual FX…

Subscribe 0
160