هشت مارچ

Posted on at


                 هشت مارچ


هشتم مارچ تاریخی که همه ساله درتمام کشورهای جهان  تجلیل میشود ودراین روز ازکارکردها ودست آوردهای زنان تقدیربه عمل می آید وکوشش میشود که درمحافل بزرگ ارج گذاری شود


واین روزجهانی زن است.


 


آری زن آن موجود گرانبهایی که ما در دامان پرعطوفت ومهربانی اوبزرگ میشویم وزندگی کردن را می آموزیم زن مادر است, زن خواهراست, زن همسر است , زن دختر است باید برایش احترام بگذاریم.


 


 


اما این روز درافغانستان چگونه است؟؟؟؟؟؟؟


افغانستان کشوری که بانوانش درطی سالهای متمادی ودرطول جنگ ها بیشترین آسیب رادیده اند زنان افغان کسانی هستند که بزرگترین قهرمانان رابه این کشور پرورانده اند همچون احمدشاه بابا وملالی قهرمان و.....


زنانی که دوشادوش مردان مشکلات این کشور را بردوش کشیده اند وباهمت  رزمیده اند


باوجود این همه زنان افغان زندگی تواءم باخشونت داشته اند وهمیشه سرکوب شده اند واین خشونت ها آنقدر وحشتناک است که روح هرانسانی را می آزاردوحتی دیده میشود دربعضی ازموارد منجر به مرگ زنان شده است.


 


 


ما درحالی از این روز تجلیل به عمل می آوریم که روز به روز این خشونت ها درحال افزایش است که بیشتر این خشونت ها ازطرف مردان خانواده صورت میگیرد حتی اگر زنی خواستار حق انسانی واسلامی خود شود با اوخشونت میکنند ودرعرف ما هنوزهم زن حق انسانی خود را بطور درست نگرفته است.


 


 


ونباید کسانی که مرتکب چنین جرم هامیشوندمعافیت حاصل کنند.


اما این زنان مومنه باوجود این همه مشکلات ,خشونت ها ,عرف وعادات ناپسند حاکم درجامعه ما همت خود را ازدست نداده اند.


امروزه زنان درهمه عرصه ها فعالیت های چشمگیر دارند ازجمله هشتادفیصد از زنان کشورما بصورت مستقیم وغیرمستقیم به تکنالوژی مخابراتی دسترسی دارند که این خود نشاته پیشرفت این زنان است.


همچنان در ادارات, مطبوعات ,دربخش های آموزش وپرورش ودیگرفعالیت های اجتماعی ,اقتصادی,سیاسی ونظامی دوشادوش برادران خود کار میکنند وبه وطن خویش خدمت میکنند.


 


 


خواهران ماکه  در اردو وپولیس ملی کارمیکنندافتخارما هستند وباشهامت وجسارت این وظیفه مقدس رابه پیش میبرند اینان قهرمانان هستند.


دولت باید بزرگترین حامی زنان باشد وبیشتر برای آنهافرصت بدهد تا توانایی های خود را تبارز بدهند.امادیده شد که قانون محو خشونت علیه زنان پشت درهای بسته پارلمان کشورسرگردان بود وبر سر آن معامله گری میشد. تا اینکه به تصویب رسید دولت نباید درمقابل زنان بی تفاوت باشد.


 


 


 


پس بیاییم دراین روز فقط محافل نمایشی نگیریم بلکه واقعا" از زحمات این قهرمانان تاریخ تقدیر به عمل آوریم.وبه صورت عملی کوشش در رفع مشکلات اساسی این قشر جامعه کوشا باشیم نه  باشعار بلکه باعمل.


وبرای سپاسگذاری از زنان حتمی نیست که یک روز را نامگذاری کنیم وسمبولیک تجلیل کنیم  بلکه هر روزی که برای زن احترام گذاشته شود, روزی که همراه زن باخشونت رفتار نشود, روزی که زن را باورکنند همان روز روز زن خواهد بود .


 


 


به امید فردای بهتر زنان متدین کشورمان.


 About the author

nazakat25

نزاکت آزرم متولد شهرهرات 1372
محصل شرعیات
وظیفه معلم

Subscribe 0
160