نقش جوانان، در اجتماع امروزی!

Posted on at


 


نسل جوان در کل ستون فقرات یک جامعه و یا یک کشور را تشیکل میدهد. زیرا همین جوان هست که قدرت و حاکمیت یک کشور را در آینده به دست میگیرند. و هر اندازه که این نسل درست پرورش یابد و درست تربیه گردد به همان اندازه تاثیر آن روی جامعه موثرتر است.


افغانستان از جمله کشور های است که بیشترین نسل جوان را در خود دارد. و بیشتر از 60 درصد نفوس این کشور را همین نسل جوان تشکیل میدهد. اما این نسل به دلیل سه دهه جنگ و مشکلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی از تحصلات و فراگر فتن دانش محروم مانده است.نسل که تمام امید و باور های مردم را درخود دارد، زیرا نسل های گذشته تا به حال نتوانسته است که تمام امید و آرمان های این ملت را براورده سازد و تنها به منافع خود شان فکر نمودند و کیسه های شانرا پر از گنچ و دارایی نمودند. و حتی کشور را در دامن بحران های قرار دادند که تا امروز مردم در چنگال آن گیر مانده است، و راه نجات برای بیرون آمدن از آن چنگال ندارند.


اما امروز با وجودیکه این نسل در دامن فقر و ده ها مشکلات دیگر دست و پنجه نرم میکنند، باز هم توانسته است که یک امیدی برای فردای کشور باشند، نسل امروز با تمام مشکلات مبارزه نموده و توانسته است که خود را با شرایط امروز از هر نگاه آماده بسازند.سهم گرفتن آنها در انتخابات و کاندیدا نمودن آنها در شورا های ولایتی و پارلمان یکی از برجسته ترین کار های این نسل میباشد. که با یک نیروی قوی آمدند وارد میدان های انتخاباتی شدند و میررزمند تا میدان را  بسود خود شان بکشانند و قدرت از چنگ این کهن اندیشان بگیرند.


اما بازهم این نسل دشواری های را در پیش دارند، و امروز هستند کسانیکه تا به حال  به قدرت و توان واقعی این نسل باور ندارند و به خواسته های این نسل احترام نمیگذارند.و من به باور کامل میگویم این نسل به زود ترین وقت و بیشترین فعالیت برای مردم خواهند نمود. فعالیت و خدمت که تا به حال هیچ یک از این زعیمان مان در طول سالها نتوانسته است. و شاید نخستین کاری را که این نسل انجام دهد، آن ریشه کن نمودن دامنه تفرقه و قوم گرایی از میان مردم میباشد.


نسل امروز به زبان و سمت نمی اندیشند و فقط ملت واحد فکر میکنند که این کار نسل جوان یک یکی از شایشته ترین کارهای نسل آنها است.


اسدالله، داریوشAbout the author

160