من و تو یکی هستم

Posted on at


 


چرا باید این همه تفاوت بین دختر و پسر وجود داشته داشته باشد در حالی که هر دو انسان اند و از حقوق مساوی بر خورد دار اند آیا دختران انسان نیستند ؟  و نمی توانند از خویش و حقوق خود دفاع کنند در حالی که زن شکوفه یست برای بوجود آمدن درخت زنده گی


اینک در کشور ما تعداد از زنان و دختران مورد ظلم و ستم اکثر از مردان ظالم قرار گرفته و خواستار حق شان استند که به قضیه های تعداد شان رسیده گی و از تعداد نا معلوم است این ظلم و ستم ها انواع گوناگون داشته که از مانع شدن به مکتب گرفته تا به بدترین ظلم که در حق دختران و زنان صورت می گیرد که عبارت از تجاوز و قتل می باشد و این زیر پا گذاشتن حقوق زنان چه دلیل دارد ؟ .


در حقیقت این زن است که مرد را بوجود آورده این زن است که مرد را 9 ماه در بطنش پرورش می کند این زن است که شب ها بی خوابی می کشد تا طفلش به راحتی بخوابد این زن بود که پیامبر ما را حضرت محمد مصطفی که تاریکی ها ، ظلم و ستم ، بی قانونی ، بی عدالتی را از میان مردم برکند و روشنای را بوجود آورد حقوق مردم را تامین نمود مادر رستم و سهراب نیز زن بود پس چرا این حقوق شکنی ها را بوجود می آورید چرا نمی گذارید زن نیز مانند مردان از حقوق خویش بر خورد دار شوند .


اگر این چنین نمی بود چرا خداوند متعال پس از آفریدن حضرت آدم یک زن را بی بی هوا بوجود آورد چون مرد نمی تواند به تنهای و بدون زن زنده گی کند نمی تواند از عهده دنیا برآید نمی تواند نسل های آینده خود را ببیند گر زن نمی بود مردی وجود نمی داشت نفوسی وجود نداشت دنیا با این مرحله نمی رسید همچنان زنان نیم پیکر جامعه را تشکیل می دهند و بدون آنها فامیل خانواده و جامعه نا تکمیل است .


 


 About the author

SoniyaAkbarzade

soniya is a student in mahjuba hiravi high school ,enroled in school on 1384 she will graguat from school on1393 and soniya did a three-year competency test and she want to become adoctor in the future.

Subscribe 0
160