روز ها تکرار می شوند !

Posted on at


 


بنام خدا


خداییکه تکراری هارا به حال خود شان گذاشت و تنوع را به وجود آورد و به انسان نیروی عقل را اعطا نمود تا زندگی خود را آن طوری که می خواهد متنوع ساز.


روز ها تکرار می شوند دقایق ،ثانیه ها ،ساعت ها و همین طور زندگی،باید در تلاش زندگیبهتر باشیم باید از وقتی که داریم بیشتر و بهتر استفاده کنیم زیرا روز ها تکرار شده و می گذرند.


کودکی تا نو جوانی ،نو جوانی تا جوانیو جوانی تا پیریفاصله بین اینها اندازه یک چشم بهم زدن است زیرا روز ها می گذرند و با هر روزی که میگذرد یک روز از عمر مان کاسته می شود و در حقیقت این عمر ماست که زود گذر و همین طور تکراریست


.


از روز های زندگی مان چگونه باید استفاده کرد و همین طور از عمرمان ؟


آیا تابه حال به این موضوع فکر کرده اید ؟


زندگی ،عمر ،کودکی ،جوانی و وقت همیشه که نباید به کار،دعوا ،بحث بی خیالی ....نباید که به این ها گذشت باید به چیز های بهتریفکر کرد باید به کار های مهم پرداخت


 


آیا تا به حال به کودکی خود فکر کرده اید به شیطنت ها به بازی گوشی ها به دوستان دوران کودکی وبه رویاهای کودکانه دوران کودکی به فارغبالی ها و به روز هایی که تکرار گذشت به همه این ها فکر کرده اید ؟


زندگی زود گذر هست پس بیاییم جلو تکرار شدنش را بگیریم خاطرات گذشته را به یاد داشته وبه فکر آینده باشیم به این فکر باشیم که چه آینده در انتظار ماست در گذشته چهتلاش هایی کردیم و در آینده چه خواهیم کرد !


زندگی مانند گیتاریست که گاه نغمه های خوش و گاهی هم نغمات غم انگیز دارد بیاییم نغمات غم انگیز گذشته را ز یاد ببریم و به نوایخوشش دل را شاد کنیم بیاییم به زندگی خود تنوع ببخشیم و از لیست تکراری ها حذف کنیم و چیز های بهتریتجربه کنیم


.


اما در زندگی کار هایی هم است که هیچ گاه تکراری نمی شودو و آن عبادت خداست یعنی هر گاه انسان مصروف عبادت خداوند باشد هیچ گاه خسته نمی شود زیرا وقتی عبادت خداوند را می کند در حقیقت با خدا حرف میزند و راز دل می کند و چه بهتر از حرف زدن با خداست .


روز ها تکرار می شود بیاییم به زندگی خود رنگ و بویی تازه ببخشیم و از تک تک لحظات خود به درستی استفاده کنیم و نگذاریم از این پس روز های عمرمان و همین طور زندگی مان تکراری باشد بیاییم کهنه فکریرا از بین ببریم و ذهن خود را به چیز هایجدید متمر کز سازیم تا تکرار نشویم هر روز !!!    


 About the author

160