بیکاری+ گرانی =به ناامنی

Posted on at


بیکاری معضلی است  که هر چند جامعه ما سالهای پیش ازآن رنج می بردند امادراین اواخرروند، صعودی گرفته، به طوری که باعث مهاجرت بسیاری ازهموطنان ما به کشورهای دیگر، به خصوص کشورهای هسایه شده است.به راستی دلیل این همه بی کاری چیست؟وضعیت کارنسبت به گذشته بسیارخراب شده است،کاروگرانی دیگربیشترازاین قابل تحمل نیست.خرید وفروش مردم بسیارکم شده واین نشان می دهد که وضع اقتصادی مردم نسبت به سال های گذشته بسیاربدتر شده است. نا امنی عامل اصلی بی کاری می باشد. بعضی ازجنس های که تجاروارد می کنند در مناطقی که دولت درآن ضعیف است توسط طالبان آتش داده می شود با چنین شرایطی چه کسی حاضر می شود سرمایه گذاری کند


.


وهمچنین دولت 80% مقصراست چون از مردم وفابریکه داران وصنعت کاران خود حمایت نمی کند. مثلاً : ما بهترین نوشابه رادر کشورخود داریم ولی بازهم می بینیم که نوشابه ازخارج کشوروارد می شود وکسی نیست که جلوی آن را بگیرد.یعنی بسیاری از مواد مورد نیاز را تولید می کنیم ولی مشابه خارجی آن وارد می شود که جلوی رشد جنس داخلی را می گیرد ونیز باعث ورشکسته شدن فابریکات داخلی می گرددکه این خود سبب بی کاری استبی کاری تأثیرات منفی زیادی برجامعه می گذارد. بیکاری باعث فقرمی شود وفقرسبب می گردد شخص از مجبوری دست به هر کاری بزند.طوری که بسیار می بینیم عده از زنان که یا سرپرست ندارند ویا درفقر به سرمی برند برای این که نانی به خانه ببرند بعضاً دست به کارهای ناشایست می زنند که این وضعیت بد جامعه ما را می رساند.مهمترین دلایل بی کاری درجامعه عدم حمایت دولت ازسرمایه گذاری درکشوروفابریکه های داخلی،عدم امنیت ونظارت نکردن دولت برواردات وصادرات می باشند


. به هرحال بیکاری درکنار اینکه بیانگر ضعف وناتوانی دولت درکشورداری است،عامل اصلی فقراست وفقرخود سبب بسیاری از نا امنی ها، فسادها ومشکلات روحی وروانی اتباع جامعه می گردد که اگردولت مردان ما می خواهند فضای جامعه را آرام نگه دارند باید زمینه اشتغال ونیزمهارتورم را سرلوحه کارهای خود قرار دهند زیرا بیکاری جمع گرانی مساوی با نا امنی خواهد بود
About the author

razia11

راضیه محمدی شاگرد صنف دهم مکتب تجربوی شهر زیبای هرات

Subscribe 0
160