آزادی ملت افغان او آموزش پایدار

Posted on at


نسیم روح افزای آزادی از هر سو؛شرق،غرب،شمالوجنوب، وزید تا مشام تنگ وگرفته ئ افغانان مبحوث واسیر را تازه وبا طراوت سازد.وزید تا جانی دوباره بخشد به این ملت تنها وآواره،وزید تا مرهمی شود بر زخمهای ستم دیده گانش،وزید تا گردو غبار خسته گی وافسرده گی را بزداید از چهره ئ ملال انگیز هر پیکر،روح بخشید و زندگی دادو لبخند وشادمانی به ارمغان آورد،دیده ئ هر افغان را به نعمات وزیبایی این دیار گشود،پر وبال داد، پرزدن به هر سو؛بر بلندای دنیایی که در آرزوی یکبار دیدنش بودند،بر فراز نداشته هایشان،قلم داد به فرزاندانش ومدرسه را به آنان هدیه کرد تا بیاموزند وبسازند وآباد کنند.دیگر خبری از قفس و حسارت نیست،دیگر صدای جنگ؛توپ،تانگ وفشنگ و گریه ئ اطفال وزجِه ئ زنان بر جسد شوهر واطفال شان به گوش نمی رسد،دیگر هراسی ولرزی نیست هنگام بیرون شدن از خانه،مشتی کوبنده ای که نگذارد افغانی بایستد تصمیم بگیرد وانتخاب کند وسرنوشتش را رقم بزند،دیواری نیست در راه رسیدن به خواسته وهدف این ملت.دیگر داغی نیست دردی نیست وغمی نیست.


آزادی ضیافتی عظیم مهیا ساخت وتک تک مردمان بسته در غل وزنجیر یا بهتر بگویم اسیر را آزاد ساخت،دعوت نمود به مهمانی که از تمامی این درد ورنج ها رها یشان سازد.شیرینی لبخند از آن زمان بر چهره ئ هر طفل٫ جوان وکهن سال هویدا است،گل امید در قلب ایشان شگوفا شده است حتی دخترانی که از همه بیشتر در بند این حسارت بودند رها شدند مکتب میروند درس میخوانند و والا تر از آن قلم به دست گرفته اند واز دل خویش می نویسند وبا هم پیکران شان سهیم می سازند.در ادامه ئ سلسله برنامه های آموزشی رسانه ئ اجتماعی فلم انکس و مقاله نویسی در هفته ای که سپری شد تاکید وتمرکز بسیار روی مقاله نویسی دانش آموزان صورت گرفت؛قسمی که هر روزدر تایم های متفاوت درسی روی چندین مقاله از دانش آموزان متفاوت کار وتجدید نظر شد البته روی پرده ئ نمایش پروجکتورو توسط تمامی حاضرین در صنف.با گذشت این روزها وکار روی مقالات با این روش بر همه واضح گشت تغییر ودگرگونی در طرز دیدو تفکر ونوشتن شان نسبت به مقالات آغازین روزهای بلاگ نویسان.بلی! بلاگ نویسان تازه کار اکنون مقالات شان مقدمه٫ نتیجه گیری ومحتوی دارد.در نوشتن از صنایع ادبی استفاده می کنند؛تشبیه و توصیف می کنند ومهم تر از همه قواعد واصول گرامری را مد نظر میگیرند وبه تعداد لغات،پاراگراف ها وتصاویر مقاله ئ خویش دقت زیاد می نمایند وابتدا ساحه ئ دید خود را واضح ساخته بعد از آن قلم به دست گرفته و می نویسند.راهنمایی می طلبند بعد از مشخص ساختن موضوع توسط استاد که بتوانند برای شان عنوان تعیین کنند چیزی که قبلا با آن مشکل فراوان داشتند،در نوشتن بهترین مقاله سخت با هم به رقابت می پردازند تا برترین باشند و عالی بنویسند و تشویق شوند.


در رقابت برا ی انتخاب بهترین مقاله بسیاری از دانش آموزان خوب وعالی درخشیدند همچون:یلدا،مریم،سمیه،فرزانه،مینا و شیما.


اکثریت بلاگ نویسان خیلی زیبا ودل انگیز نوشتند که انتخاب بهترین مقاله در میان شان کاری بس سخت ودشوار بود،لذت بخش است دیدن نویسنده گانی که به این زیبایمی اندیشند و می نگارند.تشکر


:خوانندگان عزیز


برای دیدن مقاله های جدید و قبلی فلم انکس من میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید: http://www.filmannex.com/Hozakarbas-Herat About the author

Hozakarbas-Herat

The Houz-e-Karbas High School was founded in 1962 in Afghanistan. The all-girls school has approximately 4000 students, 92 teachers, 5 senior teachers, one education manager, and one administrator. Many classes are taught in tents. Film Annex built the first Internet classroom at the Houz-e-Karbas High School in May, 2012.

Subscribe 0
160