تغذیه کودکان

Posted on at


تغذیه کودکان


چرا بسیار از اطفال کم غذا می خورند؟


عمده ترین دلیل آن اینست که بسیاری از والدین زیاد دلسوز هستند و سعی می کنند که آنان را وادار به خوردنسازند.برخی کودکان طور ذاتی خیلی اشتها خوب دارند هنگام مریضی و ناراحتی هم اشتهای زیاد شان سرجایش است بعضی ها اشتهای کمتری دارند و به سهولت تحت تاثیر وضعیت جسمی و روحی قرار می گیرند واشتهای شان مختل می گردد.


  


بطور ذاتی هر طفلی اشتهای ذاتی کافی دارد تا سالم بماند و به میزان مناسبی وزنش اضافه شود.


مشکل آن است که کودکان به طور فطری غریزه ای دارد که تحت فشار شدید شروع به مخالفت می کند و از غذا هایی که در مورد تجربه ناخوشایندی دارند بیزار و می شوند،البته مشکل دیگری هم است ذایقه کودکن تقریبا هر دقیقه عوض می شود .
بطور مثال طفلی که مدتی خوش دارد در صبح شیر بخورد ،اما ماه بعد این غذا بدش می آید و خوشش می آید تا در صبح غذای شور بخورد اگر شما این قضیه را بفهمید متوجه می شوید که چگونه مشکلات تغذیه در مراحل مختلف رشد کودک شروع می شود . 


برخی نوزادان در ماه های اول زندگی اگر مجبور شان کنید بیشتر از حد که خود شان می خواهند شیر بخورند ، شروع به مخالفت و مبارزه می کنند.


 


 


 یا وقتیکه اولین غذای جامد به او معرفی می شود ، فرصت داده نمی شود که طفل به تدریج به آن عادت کند ، یا برای خوردن تحت فشار قرار می گیرد در حالی که حال حوصله آن را ندارد بسیاری از کودکان پس از 18 سال ماهگی بسیار وسواسی و سختگیر اند ، شاید به این علت که خیلی سریع وزن شان اضافه نمی شود یا بسیاری خود رای می شوند یا شاید ناراحتی دنداد کشیدن باشد .


  


ترغیب واصرار زیاد والدین برای خوردن اشتهای آنان را بیشتر یا برای همیشه کم می کند .یکی ار مواقع رایج برای شروع مشکلات تغذیه اواخر دوران بیماری است .
اگر مادر نگران ولواپس پیش از اینکه اشتهای طفل سر جایش بر گردد به زور به غذا بدهد تنفراو را از غذا بیشتر وقطعی می کند .


 
البته تمام مشکلات تغذیه فقط ناشی از اصرار زیاد نیست طفلی شاید به علت حسادت به نوزاد جدید خانواده یا نگرایی های دیگر او خوردن غذا امتناع کند .
اما منشا آن هر چه باشد اضطراب و اصرار والدین اغلب این مساله را حادتر می کند و نمی گذارد که اشتهای او به حالت اولی اش برگردد.About the author

160