ای کاش ذر عالم کودکیم بودم

Posted on at


ای کاش در عالم کودکیم بودمکودک! از نظر شما کودک چه معنی می تونه داشته باشه آیا شور وشادی دوران کودکی او را کودک نامیده یا مهر مادر کودکش می نامد .بیاید بی خیال ادبی نوشتن شیم چرا با زبون قلبمون حرف نمی زنیم می ترسین لحنش خجالت زدتون کنه . نه این حرف ها همه مسخرست چرا یادتونو از اون موقعه ها نمی آرید که گربه رو پیشی می گفتید چرا یادتونو از اون موقعه ای نمی آرید که بجای بردن اسم غذاهای رومان تیک می گفتید مم مم می خوام .حالا مرد شدید واسه خودتون خانم شدید یادتون هست درست به خاطر ندارید چنین لحظات شیرینی را ولی هست خاطرات گذشته در آلبومی عکس کافی برش دارید ونگاهش کنید و چشمان زیبایتان را نمی بندید ویادی از گذشته را تازه نمی کنید گرچه چیزی در خاطر ندارید .چرا ارزو نمی کنید ای کاش در عالم کودکیم بودم!شیرین است به خاطر آوردن کودکی درست است که خیلی کوچک بودیم ولی هنوز نشانه ای یادگار در خاطر مان هست گر نشانه را گم کردیم لحظه ای را کنار بزرگان سپری نمایم  وبدانید که چقدر شیرین سخن وبازی گوش بودیم و بپرسید چرا زمانه به بزرگان سخت می گیرد در حالی که ما همان کودک دیروزیم این زمانه است که بزرگ است  ومن کوچکم هنوزهم قبلا هر کار که می کردم هر اشتباهی رو که مرتکب می شدم می گفتند بچست ولش کن کاری باهاش نداشته باش با صدای بلند فریاد می کشیدم در دم رو می گفتم ،گریه می کردم بلند می خندیدم راحت وآروم می خوابیدم بی ترس حراس بازی می کردم . ولی امروز تا راه میرم تا حرف می زنم تا ...........ای وای زمانه ای وای بر تو من کودک دیروزتو بودم  چگونه فراموشم نمودی می دونید زمانه به حسود بودنم هم کارداره چون هر وقت کودکی را می بینم آرزو می کنم کاش هم بازی او بودم و بار گران روزگار را نمی کشیدم واینک زمانه از مکر وهیله خود حسود می شماردم  . زندگی سه مرحله داره کودکی جوانی پیری کودکی را به آرزوی جوانی سپری می نمایم ،جوانی را به آرزوی پیری ، وپیری را در حسرت گذشته به باد می دهیم . ومیانسالی دیگه هیچی ای کاش همان موقعه که به دنیا آمدم آرزو هایم را به دیگری می دادم خسیس بودن گاهی وقت ها به ضرر آدم تمام میشه .دیدن بچه ها چقدر لذت بخشه وقتی دستان کوچو لو شونو تو دستات می گیری وقتی آنقدر کوچولو هستند که حتی پاهای کوچولوی خوشکلشون توان راه رفتن رو نداره  ،انگار اون موقعه خدارو می شناسی و با خود میگی یعنی انقدر کوچک بودم .یک روز وقتی یک ورق رو می دیدم با مداد خط خطیش می کردم بعد که یکم بزرگ شدم نقاشیش می کردم حالا روش می نویسم خاطرات کودکیم رو و روزی خواهد رسید که دیگر نخواهد دید چشمانم ورقی سفید را .کدام لحظه زیبا ترین روز زندگی ام است  دیروز امروز یا فردا؟من در عجب فردا آرزوی دیروز را می نمایم ای کاش در عالم کودکیم بودم.
About the author

160