ارمانهای یک افغان در عصر امروز

Posted on at


ارمانهای یک افغان در عصر امروز
یک افغان چه ارزوی دارد ؟
در ابتدا باید از مشکلات افغانستان صحبت کرد تا به ارزوی یک افغان برسیم . افغانستان یک کشوری مستقل اما با شرایط سختی چون نا امنی . بیسوادی . فقر . اختلافات قومی . وبسا  مشکلات دیگر... همگردن است.


30 سال درین کشور نا امنیتی وجنگ باعث شده از جمله کشورهای عقب مانده ویا رو به انکشاف باقی بماند مردم این کشور خیلی درد و رنج دیدند تمام عمر وزندگی خود را در هراس وترس سپری کرده اند از هر لحظه زندگی خود شان می ترسیدند وحتی تا حالا هم ادامه دارد .


پس ازین باید درک کرد که یک افغان چه ارزوی میداشته باشند یک افغان  همیشه در ارزوی اینست که در کشوری زندگی کند که هر لحظه اش یک خاطره  خوش برش بماند ارزوی ابادی وطن . از بین رفتن بیسوادی . و....از زمانیکه یک انسان درین کشور تولد میشوند در کوشش خدمت کردن به این کشور هست به امید ابادی این وطن درس میخوانند هزاران زحمت ومشقت را می پزیرند فقط بخاطر بهتر شدن وضعیت این وطن از جمله خدمتکاران بزرگ به این وطن داکتر نحیب . داود خان وچند وطندوست دیگر . استن که جانهای شرین خود وفامیل شان را فدا کرده اند وتا لحظه ایکه نفس در گلویشان قطه میزد خدمت کردند از جان خود گذشتن به خاطر ابادی این وطن اما افسوس که دشمنهای این کشور امان خدمت زیاد را نداند.مردم این کشور سخت با غیرت وبا شهامت هستند همین مردم بودند که از ترس قشون سرخ روسها تن به فرار دادند بدنامی را پزیرفتن ولی جنگ با این ملت را نه چون نتیجه برایشان معلوم بود همچنین انگلیسها ..


یک افغان به این ارزو به دنیا می اید تا این کشور وملت را از بهران بکشند زیبایی امنیت و کشور با دانش را بسازند . کشوریکه خودش از خود حمایت کند محتاج کشورهای همسایه نباشد از خود بسازد از خود استفاده کند از خود صادرات داشته باشد .ارزوی یک افغان حتی در عصر امروز صلح جاویدان است صلحیکه خود کشور وملت بسازند نه ملتهای دیگر .امروز با کمال تاسف باید گفت ما نیازمند به کمک وبخاطر داشتن زندگی البته با کمی ارامش مشتاق ملتهای دیگر هستیم ریس جمهور ما بخاطر ابادی این کشور دست به دامن دیگران دراز میکند اما باید گفت درین کشور ادمهای خاینی هم هستن که فقط به خاطر داشتن زندگی خوب چوکی میخرند میفروشند اینها همه از خیانت و بیتفاوتی در مقابل این کشور است کسانیکه حتی سند جعلی از تحصیل به خود میسازند چرا شاید این همه از بیسوادی است اما تا کی ؟ارزوی این افغان اینست که مردمش از جان ودل خدمت کنند این کشت وکشتاری تمام بشه حداقل یک لحظه اب از گلو به ارامی پایین برسد پس این ملت تا چی وقت باید اشک بریزند ارزوی که دیگر اشک مادر یا پدر در فراق جگر گوشه شان نریزد به ارزویکه دیگر حق تحصیل از اولاد این وطن گرفته نشود
 ارزوی اینکه روزی این ملت خود حاکم خود وکشورشان باشند
(به امید اینکه ارمانهای نیک این ملت رنج دیده به حقیقت بپیوندد)
 


About the author

nargeszaka

name:narges
l/n:zaka
graduated from 12 class
city:herat
country:afghanistan
born:1375/11/27
born place:herat
age/18

Subscribe 0
160