نیایش

Posted on at


نیایش*الهی !با عطر وجودت قلب ها را معطر ساز و خستگی دل را بر شکن.


 


*پروردگار!
لبخند را بر لبان خشکیده تهیدستان بارگردان و با دستان گشاده خویش سختی این رنج آنان را خاتمه بخش.*خدایا تلخی های روزگار را از چهره های بی پناهان و با عشق وطراوت خود آنان را پناه ده. 


*بار الها!


چنانی از گرمی عطوفت خود بر ما عطا فرما تا دل ها را با خلوص کامل روانه گدایی منزگله عشق تو نماییم
*خداوندا!


به پاکی دل عاشقان مخلص قسم ات می دهم ، عشق را جاویدانه پاک نگاه کن ، بر دل ها نفوذ کن و عطش لطافت خود نصیب بندگان حقیرت ساز. 


*بار الهی !
از نور و روشنایی موهبت ، جرعه ای حاصل ما گردان تا بتوانیم نا پاکی وجود مان را همراه با آن شستشو نماییم و چشمه عشق را از لطف و کرامت خود اگنده نما تا با غسل کردن در آن ، همچو فرشتگان لیاقت عبادت و پرستش را بیابیم.*یا الله !


دل های تاریک مایوسان را با نور عزت و عظمت نورانی کن و زندگی را برعاشقان و عارفان ، سبز و شگوفا ساز.


 
*بار تعالی !


همتی در ریشه ریشه وجود مان جاری ساز تا سختی های روزگار را چو آب روانی سپری نماییم و بر جاده صداقت گام بگذاریم.
*ایزدا! روان و وجود مان را از شر نیرنگ های پلید سیه دلان محافظت فرما و ما را تا ابد در پرتو بخشندگیت نگه دار.About the author

160