مکتب آغاز آینده درخشان

Posted on at


 


 


اولین جای که انسان پابه عرصهء  تعلیم   میگذارد، که آغاز روره یاد گیری است و در بارهء علوم مختلف


آگاهی می یابد مکتب است


دوره متعلیمی در مکتب از سن 7 سالگی شروع میشود و تا سن18  سالگی دوام میکند این دوره


زندگی است که همه  خاطرات شیرین زندگی  ما را دارد


مکتب اولین مرحله ی زندگی آغاز خوشبختی آغاز آشنایی با همصنفان ومعلمان ماستمکتب دورانی است که مارا به هدف ما نزیک میکند وبهترین جای برای آموختن وآموزاندن است


دانش انسان بدون مکتب نامکمل است مکتب است که ما را به جامعه یک انسان فهمیده معرفی میکند در مکتب با دوستان


جدید آشنا می شویم که سال های زیادی را باهم سپری مینماییم وباهم مانند یک اعضای  خانواده  هستیم متحد


دور از همه بدی ها


در مکتب باید کوشید تا بهترین درجه را کسب کنیم تاهمه معلمان مارا


بیشتر دوست داشته باشند واز ماراضی باشندمکتب قواعد وقوانینی دارد که باید تابع همان قواعد وقوانین باشیم مکتب مجموعه ی است که نخست به


تفسیر انسان وجهان میپردازد وسپس باید ها ونباید های انسانی را مشخص ومعین میسازد هم نیازی انسان


را به جهان بینی مرتفع میکند وهم یک نظام ارزشی برای چگونه زیستن ارایه میکند طرز فکر درباره


جهان هستی ارزه میکند


در نظافت وپاکی مکتب باید همه سهم بگیریم وهم دست کار نماییم مکتب را به مثل خانه خود باید دانست و


پاک نگهداشت چون بیشتر وقت ما در آنجا سپری میشوداحترام معلمان مکتب شرط است که باید داشت


معلمان حیثیت  پدر و مادر معنوی را دارند همین طور که مادر و پدر خود را احترام مینماییم معلم خود را هم باید احترام کنیم


چون همه تلاشها و کوشش های آنها برای ما است وآنهاست که مارا به مقام های بالاتری میرسانند


مکتب پیروزی علم برجهل و پیروزی انسانیت برحیوانیت است


رفتن به مکتب نزدیک شدن به خداوند"ج" وآگاهی ازدین است


 


نویسنده: مهنازملکان 


 


 


 About the author

mahnaz-malekan

مهناز ملکان

Subscribe 0
160