مدیریت تغیر- بخش دوم

Posted on at


 تغییرات را به دو گونه متفاوت دسته بندی میکنند که هر یک را باید درست شناخت و بر آن اساس آنها را در زندگی خود پیاده کرد. این دو گونه تغییر عبارت اند از تغیرات تدریجی و تغییرات بنیادی. در تغییرات تدریجی بشکل آهسته آهسته اتفاق می افتد, در حالیکه تغییرات بنیادی اساس و اصول را بصورت کلی تغییر میدهد


. بر اساس این دو گونه تغییر اگر فرد شناخت لازم را نداشته باشد مشکل است که بتواند به درستی تغییری را در زندگی خود پیاده کند.در پیاده کردن تغییر در زندگی خود تنها کافی نیست که به نتیجه بیندیشید, بلکه باید پیامدهای جانبی خوب و بد آنرا نیز مد نظر داشت. گاهی این پیامدها و بسیار اثرگذارتر اند نسبت به نتیجه کلی ایکه بدست می آید. حالا این پیامد ها میتوانند مثبت باشد و یا منفی.  هر یک شان در حد خود قادر خواهند بود تا سطوح دیگر زندگی ما را درنوردند و بر عوامل دیگری در زندگی اثر گذار باشند. پس خوب خواهد بود تا یک تغییر را تا آنجا که امکان دارد مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل درست و واقعی قرار دهیم بعد از کشف تمام جانب های آن به پیاده سازی و یا صرف نظر از آن بپردازیم.
در هنگام ارزیابی و تجزیه و تحلیل تغییر باید به بستر های کوتاه مدت و بلند مدت آن نیز توجه شود که آیا این تغییر در کوتاه مدت اتفاق خواهد افتاد و یا در بلند مدت. اگر قرار است که در کوتاه مدت اتفاق بیفتد پس باید زمینه را نظر به زمان تنظیم کرد. در بلند مدت نیز همچنین.زندگی انسانها همیشه به یک گونه نیست و نمیتواند هم که باشد. بلکه همیشه دارای پستی و بلندی های فراوانی است و خم و پیچ های زیادی در خود دارد. در کنار اینکه فرد در زندگی خود شاهد خوشی ها و دست آورهای می باشد او بحرانها و مشکلات زیادی را نیز شاهد خواهد بود.هر یک از اینها زمینه برای فراگیری تجربه بیشتر و به کاربستن شان در آینده است. کسانی موفق خواهند بود که بتوانند از این پستی و بلندی های زندگی بصورت درست آن تجربه کسب کنند و آنرا در زندگی خود بکار بگیرند.


این افراد هرگز یک دشواری را دوبار در زندگی خود  شاهد نخواهند بود و برعکس بارها شاهد صحنه ها خوشی و سرورآور زندگی خود خواهند بود. پیروزی برای چنین افرادی بیشتر از دیگران محتمل است و فرصت های بیشتری در زندگی این افراد وجود دارد. 
About the author

160