میدریت تغیر در زندگی بخش سوم

Posted on at


پیشترفت ها و دست آورد ها همیشه در دست کسانی است که بخوبی هدف خود را تعین کرده اند و انسانهای هدفمندی اند. باید روی اهداف خود متمرکز شد و برای رسیدن به آنها برنامه ریزی درست و منطقی نمود. در مرحله بعدی این برنامه ها را با حفظ همان جنبه منطقی و درست آن باید پیاده کرد. هر نوع کم کاری و دو دلی در این مرحله میتواند شما را از اهداف تان دلسرد کند و آنها را برای شما یک پدیده غیرقابل دسترس نشان دهد.  در حالیکه اگر با هدف و روحیه بالا به آنها بیندیشید, شما برای رسیدن به آنها بوجود آمده اید و بسیار ساده خواهد بود تا آنها را از آن خود کنید.
برای چنین منظوری بهترین الگوها را برای خود برگزینید و طوری برنامه ریزی کنید که بتوانید از آنها پیشی بگیرید, در این مرحله شما به الگوی دیگران تبدیل خواهید شد و سرآمد دیگران خواهید بود. باید اهداف شما فراسوی الگویهای شما باشد.در مسیر زندگی با رقابت های سختی روبرو خواهید شد. از یک طرف هر روز ممکن  است که این رقابت ها دشوار و بیشتر از گذشته متفاوت گردند از جانب دیگر رقیب های شما ممکن است از ابزار و شیوه های تازه رقابت استفاده کنند, کوشش کنید که در رقابت از دیگران متفاوت باشید و مهارت های خود را بهتر از دیگران به نمایش بگذارید. این متفاوت بودن خودش یک مزیت است و سبب میگردد تا دیگران بیشتر به شما جلب توجه کنند. اگر ندانید که چرا باید تغییر کنید و تغییر چی ضرورتی دارد. تغییر در زندگی شما فاقد هدف و برنامه خواهد بود. این نوع تغییر بی برنامه بسار مضر است و زندگی را با سردرگمی های فراوانی دچار خواهد کرد. در این صورت تبدیل میگردید به فردی که دیگر نمیداند چرا باید تغییر کند, این تغییرات برای چی است و سبب چی خواهند شد. این گونه افراد مانند پری در باد خواهند بود که باد به اساس خواست خود آنها را به هر طرف که بخواهد میبرد و مسیر زندگی شانرا تعیین میکند
انسان های هدفمند هرگز چنین چیزی را نمیتوانند که بپذیرند و زندگی خود را در دست دیگران و یا شرایط رها کنند که هرچه میخواهد با آن انجام دهد. بلکه آنها زندگی خود را خود مدیریت کرده و بشکل منظم و منطقی آنرا شکل میدهند, یک مسیر را ادامه میدهند و در زمان لازم مسیرهای تازه ای را برگزیده و طی زندگی میکنند.
About the author

160