عدالت اجتماعی

Posted on at


عدالت در لغت به معنای برابری و انصاف است. وعدالت اجتماعی عبارت از عدالتی است باید تمام افراد جامعه یکسان از آن برخوردار باشند. بدون عدالت اجتماعی نمیتوان صاحب یک جامعه انسانی واسلامی    شد. زیرا که عدل وانصاف در برابرانسان ها حقی است که خداوند«ج» به آنها داده است و همه باید آنرا رعایت نمایند.عدالت یکی ازمهمترین اهداف پیامبران نیز شمرده میشد.وخداوند«ج»درقرآنکریم وحضرت محمد«ص» دراحادیث خویش درمورد عدالت تاکید بسیار نموده اند


.


عدالت اجتماعی،عبارت ازتمام آن حقوقی است که یک فرد در جامعه دارد. وهمه باید آنرا رعایت نمایند،   مانند رفاه وسعادت اجتماعی که ازجمله مهمترین حقوق انسانی میباشد.بدون عدالت اجتماعی رشد وانکشاف ،آزادی ودموکراسی کامل وهمیشه گی نخواهد ماند و نیزسبب از بین رفتن نظم وقانون درجامعه می گردد.و عدالت اجتماعی باعث این می شود که جامعه ازافراط وتفریط اجتناب نماید.وهر انسان حق این را داشته باشد   تا برای رشد خود وجامعه اش حصه بگیرد وبتواند از داشته هایش استفاده درست بنماید


.


باوجود افراط وتفریط دریک جامعه نمیتوان از عدالت اجتماعی حرف زد یعنی افراد ثروتمند که همه چیز     را دارند به اسراف روی اورده واما افراد فقیر هیچ چیزی نداشته و نمتوانند زندگی شانرا به وجه درستی   پیش ببرند. که این خود از جمله بزرگترین بی انصافی شمرده می شود وظیفه تمام بزرگان جامعه است تا    تمام موانعی را که باعث عدم عدالت وضرر به انسانها می گردد جلوگیری نمایند


.


فعلًا در کشوررنج دیده ما افغانستان 50% عدالت برقرار می گردد ازاین سبب است که مودم ما در رفاه کاملی به سر  نمی برند  زیرا حق بسیاری از طرف بعضی پایمال میشود. واز جمله بزرگترین دلیلی که برای عدالت اجتماعی دریک کشور لازم است،انتخاب کردن یک دولت صادق وباانصاف در کشور می باشد تا ازاین طریق مردم بتوانند در تمام امور کشور خویش سهیم باشند،و مساعدت و همکاری اجتماعی را از جمله وظایف خویش بدانند ودر آن راه تلاش نمایند، تا که صاحب جامعه ای با عدل وانصاف وصلح وامنیت شوند


.


 About the author

razia11

راضیه محمدی شاگرد صنف دهم مکتب تجربوی شهر زیبای هرات

Subscribe 0
160