دیگر جنگ بس است

Posted on at


در حدود سی سال قبل در افغانستان جنگهای زیادی رخ داده است و مردم رنج دیده افغانستان مشکلات زیادی را تحمل نموده اند وجنگهای زیاد در کشور باعث فقر، عقب مانده گی،ضعف اقتصادی،پایین بودن سطع سواد،ضعف تربیت وغیره در آن کشور می شود.و ازهمین سبب است که مردم افغانستان بسیارعقب مانده ، فقیر و بیچاره می باشند.و یکی ازعوامل عقب مانی وفقردرجامعه ماعدم  برخورداری اقتشار محروم جامعه از مزایای فرهنگی می باشد.

ازجمله این جنگها یکی جنگ بیست و چهارحوت میباشد که به نام قیام خونین مردم مسلمان شهرهرات یادمی شد ودراین جنگ دولت کمونیستی علیه مسلمانهاعمل کرده ومی خواسته که در کشورمسائل غیراسلامی وغیرمذهبی را رواج کند که بلاخره مسلمان ها دراین جنگ مؤفق شده وازاین جنگ پیروز و سر بلند بیرون می آیند اما به خاطراین پیروزی تعداد بیست و چهارهزار مسلمان دراین جنگ به شهادت رسیدند.

 

وهمچنین جنگهای زیاد درکشورنا امنی و بیکاری را بوجود آورده واین نا امنی های زیاد باعث ازبین رفتن صلح وامنیت درجامعه شده ومردم را به سوی بدبختی و بیچاره گی می کشاند وازهمین سبب است که مردم به کارهای دیگری مثل: قاچاق ، اختطاف ها و انتحاری دست میزنند.

 

وبه خاطر بیکاری زیاد مردم کشورما مجبور میشوند تا دست به کارهای که دین مبین اسلام  منع کرده است بزنند که این کارها  برای یک کشور و جامعه بسیار مضر می باشد و همچنین این  اختطاف ها و انتحاری ها مسئله دیگری می باشد که مردم رنج دیده افغانستان را پریشان و نگران کرده است.و به همین خاطر است که مردم افغانستان بسیار تعصبی و بی حوصله می باشند.


و اگرکشورافغانستان را درمقایسه با دیگر کشورهای جهان قرار دهیم می بینیم که کشورهای دیگرپیشرفت های زیادی درتمام عرصه ها کرده اند وما به آرزوی این هستیم که افغانستان هم از هر لحاظ به درجه های بالاتر قرار گیرد و جنگ ها خاتمه یابد و کشورما هم مانند کشورهای دیگر پیشرفت های زیادی کند ویک صلح و امنیت خوبی به کشور رونما گردد وکارهای ضد قانونی خاتمه بابد وتمام مردم احساس صلح وآرامش کنند.

 

 

 

 

 

 About the author

razia11

راضیه محمدی شاگرد صنف دهم مکتب تجربوی شهر زیبای هرات

Subscribe 0
160