خواست مردم از رییس جمهورشان!!!!!!!!!!!!

Posted on at


از آنچه پیداست!


رییس جمهور یک کشور قبل از به قدرت رسیدن وعده وعیدهای زیادی برای مردم آن مملکت جهت بهبودی وضعیت


زنده گی شان،امنیت سراسری آن ملت و مردمش و بلاخره بمیان آمدن صلح و زنده گی آرام برایشان میدهد این شخص


وقت به قدرت رسیدن نباید این وعده ها را به دست فراموشی بسپارد بلکه عمل به این وعده ها وظیفه ایمانی و وجدانی


اوست یک رییس جمهور باید هدفش فقط و فقط برآورده ساختن آروزهای مردم کشورش باشد.که همانا صلح وآرامش،داشتن کشور مترقی،زیبا وشگوفا وهمچنان آرزو های دیگری که همیشه در دل میپرورانند


وظیفه یک رهبرملت اینست که به تک تک افراد ملت زمینه کار وشغل مناسب را ایجاد نماید تا مردم رنجدیده از بد


بختی و فقراقتصادی در امان بمانند،که این خود یکی از بهترین عمکردهای خواهد که به عهده زعیم یک ملت است


زیرا اگردریک کشورافرادبیکار زیاد کشورفقروبدبختی دامنگیر آن جامعه و کشور شده و باعث بدبختی عده زیادی


از مردم آن ملت میشود.توقع جوانان دارای تحصیلات عالی نیز از رییس جمهور همین است چون با وجود اینکه به تحصیلات عالی دست پیدا


میکنند واز رشته های مختلف فارغ التحصیل میشوند باز هم توقع دارند تا بتوانند هم ایجاد شغل نمایند و هم به جامعه


خویش خدمتی کرده باشند و باید آقای رییس جمهورهمه این نکات مهم را در نظر بگیرد تا بتوانند یک کشوری عاری از


رنج ودرد و مصیبت داشته باشند نکته مهم دیگرامنیت یک ملت تا جایی که دیده میشوداز وقتیکه جناب رییس جمهورجدید


به تخت سلطنت نشسته است نه تنها وضعیت امنیتیبهبود نیافته بلکه کشور بیشترهم درناامنی بسر میبرند که ما حتی شاهد


حملات انتحاری پی درپی در ولایات مختلف کشور ماتم زده خود هستیم.متأسفانه دولت جدید هم مانند دولت قبلی تا هنوز هیچ اقدامی در رابطه به این عمل غیرانسانی نکرده است از دست ما ملت


بجز دعا کردن به درگاه ربالعزت تا ملت ما و مردم ستم دیدهو هردم شهید ما را از دست ظلم این ظالمان خون آشام نجات


بخشیده و کشور عزیز ما را یک کشوربا صلح و امنیت و سرشار از شادی و خوشی بگرداند انشاالله.
About the author

160