هدف

Posted on at


هدف خارق العادیت انسان در عقل اوست و افکارش!! که زنده گی یکنواخت او را رنج ورمیسازد اما موجودات دیگری چون حیوانات حتا توان درک این را ندارند که در حال زنده گی کردن اند زنده گی انسان پر از فراز و نشیب هاست و سرنوشت اش بنده افکارش است پس خوش بین بودن  بهتر از واقع بین بودن است برای زنده گی بهتر باید برنامه کاری داشت این هدف است که افکار و افکار سرنوشت را تعیین میکند. باید هر روز صبح به عشق پیش برد هدف مان از جا برخیزیم با اشتیاق و شوریکه مارا به خود میخواند ورنه مانند انسان های بی هدف حتا برخواستن صبح برایمان تلخ خواهد بود و گاهی خواهان مرگمان میشویم این تجربیاتیست که عیان در جامعه کنونی بوده و همگی شاهد آن هستیم


 .


گام هایی که برای آینده درخشان نیازمند آن هستیم داشتن هدف معین اراده مستحکم .ولی راه یا مسیر در ردیف فرعی یا دوم قرار دارد زیرا وقتی هدف مشخص باشد راه و مسیر خود به خود پدیدار میگردد مهم نیست از کدام طریق منحنی منکسر و سایر اشکال مهم اینست که تمرکز روی هدف کنیم. هیچ چیزی ساده به دست نمی آید مانند گفته های هتلر بزرگ (اشک هایی که پس از هر شکست میریزی همان عرقیست که پیش از پیروزی نریخته ای) و مثال عامیانه ای که ورد زبان همگی است (نابرده رنج گنج میسر نمیشود). بعد از اتخاذ تصمیم نباید از آن منصرف شویم زیرا سلول هایی که در مغز است به قاطع نبودن تصمیم عادت میکند قدرت کهکشان به ما کمک میکند کاینات و حتا راه شیری است که عقل با عظمتش آنرا فرا میخواند


 .


وقتی یک یا دو بار از تصمیم منصرف شویم قدرت تصمیم گیری برای آینده کسل خواهد بود و قاطعیت ندارد و بدن به همین منوال عادت میکند. ممکن است به هدفی که طالب آن هستیم دست نیابیم ولی هر شکست گامیست برای کامیابی بیشتر اگر اراده نخست برای انجام کار 7% بود بعد از شکست به 99% میرسد مانند مثال هایی که دیدیم یا شنیدیم که بعد از شکست های زیاد به پیروزی های چشمگیری دست یافتند


 


زهرا رساAbout the author

zahrarasa

Zahra Rasa is 19 years old and She is studying law in Kabul University.
She really ;likes Football sport.

Subscribe 0
160