زیبایی مادی و معنوی

Posted on at


قبل ازین که زیبایی مادی و معنوی را بشناسیم  بهتر است نخست بدانیم که زیبایی چیست؟زیبایی عبارت از حس جذابیت است که به انسان این حس را میدهد که در بازار شخصیت ،خریدار زیادی دارد.اما این زیبایی میتواند جنبه های مختلفی داشته باشد. زیبایی ظاهری  در جامعه امروزی  افغانستان و جهان  ارزش بیشتری دارد که این هیچوقت با عقل جور در نمیاید.اما بدبختانه برعکس ان زیبایی باطنی نزد مردم دارای ارزش کمتری میباشد و این ضعف شخصیتی یک انسان را وانمود میسازد.

ما با اشخاصی در زنده گی خود برمیخوریم که ممکن است در باطن بسیار روراست و نیک باشند ،اما بخاطر قوانین امروزی در جوامع کوشش میکنند خود را همرنگ انسانهای دیگر در جامعه جلوه دهند و این اشتباهی بزرگ و ظلم بزرگی است که انها در حق خویش انجام میدهند.و در جامعه با عکس شخصیت خویش زنده گی میکنند . و بعضی اشخاص هستند که در باطن دوست شیطان به نظر میرسند اما در ظاهر طوری خودرا جلوه میدهند که گویا فرشته اند

ما باید انسانها را از روی ظاهر شان تشخیص ندهیم بلکی به ذات اصلی شان مراجعه کنیم ،چون تمام انسانها انچیزی که در ظاهر اند در باطن انطور نیستند. و انسانها همیشه عکس این موضوع مانند پرده یی بسیار ضخیم  پیشروی چشمان شانرا گرفته است.و از حقیقت نفس انسانها اگاهی یی ندارند.و این همیشه باید در هنگام انتخاب دوست مد نظر گرفته شود که متاسفانه اینطور نیست.طوریکه یک ضرب المثل معروفی است که میگوید :مار را در استین پروراندن. و این مسئله انسان را مقصر نمیکشد.

زیرا که شخصی که دارای نفس پاک باشد تمام انسانهای دیگر را مانند خود پاک و بی گناه میبیند.دین مبین اسلام زیبایی را به دو نوع معنوی و مادی تقسیم میکند.زیبایی مادی همان زیبایی ظاهری است مانند زیبایی چهره،و یا اینکه بعضی اشخاص خود شان طی عملیات مختلف و جراحی خود شان خود را زیبا میسازند. و یا اینکه دور کردن مو های بینی و گوش در مردان جزئی از زیبایی مادیست که باعث زیبایی چهره میشود.

زیبایی معنوی  تا زیبایی مادی فرق زیادی دارد .طوریکه نماز خواندن بخصوص نماز شب باعث زیبایی ونورانی شدن چهره میشود.البته به اساس بعضی روایات گفته میتوانیم که عقل سلیم زیبایی معنوی است، اخلاق نیکو زیبایی معنویست،نیکی کردن با دیگران و بدست اوردن دل دیگران زیبایی معنوی میباشد و بسیاری موضوعات دیگر که بیشتر مردم ما به فکر اینند که که چه کارهایی کنند و از چه وسایل زیباکننده یی استفاده کنند تا باعث زیبا شدن چهره شان گردد.

بطور مثال میگویند ناک بخورید تا چهره یی زیبا داشته باشید،پیامبر ص به یک زن نصیحتی در مورد برگشت زیبایی اش کرد و ان زن هم جوان بود به او زن گفت :غذا کم صرف کن تا زیبایی چهره ات برگردد. چون غذا که در معده زیاد شود باعث به هم خوردن زیبا یی چهره میشود. ما انسانهایی را میشناسیم که زیبا نیستند اما زیبایی خاصی را ما در چهره شان میتوانیم مشاهده کنیم . ان بخاطر نماز خواندن و قران خواندن است .شخصی که متدین و نمازگذار باشد زیبایی معنویش و مادیش با هم افزایش میابد .انچیزیکه زیبایی مادی را افزایش میدهد  ،زیبایی معنویست.  یعنی زیبایی مادی و ظاهری بدون زیبایی معنوی هیچ ارزشی ندارد.About the author

neloofar

NAME :Nilofar
L/N :Zaka
COUNTRY :Afghanistan
CITY :herat
BORN DATE :1997/12/27
BORN PLACE :HERAT
AGE:17
student at:tajrabawi
CLASS:11Subscribe 0
160