ورزش وصحتمندی

Posted on at


تن زنده والا به ورزنده گیست                   که ورزنده گی مایه زنده گیست


به ورزش گرا ی وسرافراز باش               که فرجام سستی سرافگنده گیست


ورزش عبارت از پروسه همه جانبه است که باعث نیرو بخشیدن به تن گردیده ونیروی فکری انسان رابالا می برددرزمان های گذشته اکثر کارها به نیروی دست وپا صورت می گرفت واز این رو مردم خود به خود وبه طور طبیعی ورزش می کردند بیشترپیشه ها مانند آهنگری، نجاری ،قلبه کردنزمین وغیره با شور واشتیاق زیاد بااستفاده از نیرو دستها وتن صورت می گرفت,ولی امروز اکثر کارهای سنگین توسط ماشین آلات صورت می گیرد.وانسان ها درحال استراحت اند ,بنابراین باید باتمرین  های پی درپی ورزش جسم خود را نیرومند سازند.


ورزش تن راسالم کردو به جان نیرو می بخشد مراحل لخته شدن خون رابه تاخیر می اندازد قدرت حافظه رازیاد می کند وباعث رفع خسته گی روزانه گردیده ودوران خون در بدن سریعتر می سازد تنفس انسان تند تر می گردد وآکسیجن بیشتر به شش ها می رسد وهمچنان فایده ورزش تنها نیرو بخشیدن به تن تفریح وسرگرمی نیست بلکه ورزشهای گروهی راه ورسم زنده گی وسازه گاری با مردم وتعاون را با ورزش کاران می آموزد .در کشورعزیز ما افغانستان انواع مختلف ورزشها رواج دارد مانند فوتبال، والیبال ،باسکتبال ،تینس ،پین پان ،آب بازی ،دوش ،کریکت وغیره رواج داشته وورزش فوتبال درین اواخر دستاورد هاو افتخارات فراوانی را کسب کردند پس ازین که فهمیدیم ورزش  این همه فواید را دارد پس بیاییم وآنرا جزئ از برنامه های زنده گی خویش قرار دهیم خویش قرار دهیم.فردینا احمدی یار



About the author

fardina1ahmadyar

فردینا احمدی یار هستم صنف دوازدهم مکتب لیسه محجوبه هروی با شنده ولایت هرات متولد سال 1375هستم

Subscribe 0
160