دوست

Posted on at


دوست بهترین شخص در زنده گی انسان ها است که وفاداری خود را از راه های مختلفی برای یک انسان ثابت می کند .


یک انسان خوب وفادار و صادق همیشه یک یا چندین دوست با صفات ذکر شده پیدا کرده می تواند . بیشتری از انسان ها راه های مختلفی برای امتحان کردن دوست دارند و دوست خود را از طریق این راه ها امتحان می کنند تا وفاداری و صداقت وی را نسبت به خودشان را بدانند، ویک دوست خوب هیچ وقت در این قسم امتحانات ناکام نمی ماند.همچنین یک انسان در بین تمام دوستان خود یک دوستی دارد که نسبت به همه دوستان خود اعتماد بیشتری بر وی دارد و تمام واقعات و رازهای زنده گی خود را که نمی تواند برای دیگران بگوید برای وی می گوید که این شخص دوست خود را که بر وی اعتماد نموده و تمام واقعات و رازهای زنده گی خود را که برای دیگران گفته نمی تواند و بر وی گفته نا امید نمی کند واین سخنان وی را برای دیگران نمی گوید.


یک دوست خوب صفاتی دارد که از آن جمله :  1. نسبت به دوستش وفادار است.

  2. به سخنان دوستش گوش می دهد.

  3. سخنان دوستش را برای دیگران نمی گوید.

  4. در وقت غم با دوستش شریک می شود.

  5. در وقت مصیبت ها و مشکلات به دوستش مشوره می دهد.

  6. دوستش را در مقابل دیگران تحقیر نمی کند.

  7. وی را نسبت به خودش نا امید نمی کند.

  8. دوستش را مسخره نمی کند.

  9. وی را در نیمۀ راه ترک نمی کند.

  10. دوستش را در وقت غم درک می کند.


را می توان تنها بعضی از صفات یک دوست خوب را دانشت در حالیکه یک دوست خوب می تواند صفات زیادتری از اینها را داشته باشد.


بعضی از دوست ها که البته برایشان نمی توان لقب دوست را داد دو روی اند یعنی در ظاهر دوست یک شخص اند ، ولی در باطن دوست آن شخص نیست ، و تمام سخنان وی را برای دیگران یا دشمن وی می گوید البته سخنان وی را با تغییرات زیادی برای شخص مقابل انتقال می دهند.


ما نمی توانیم بگوییم که تمام اشخاصی که بهترین دوست دو نفر اند و به تمام سخنان آنها گوش می دهد یک دوست بی وفا شمرد ، بلکه آن دوست بعضی اوقات با وفا ترین شخص در زنده گی این اشخاص است چون سخنان یکی را بر دیگری انتفال نمی دهد و اگردر بین این دو نفر کدام دشمنی باشد ،کوشش می کند تا دشمنی بین شان آهسته آهسته از بین برود و هم نمی گذارد تا این دو نفر با هم درگیر شده و از همدیگر تنفر پیدا کنند.


بعضی اوقات یک شخص در انتخاب کردن بهترین دوست خود اشتباه نموده و یک شخص نالایق را به حیث بهترین دوست خود انتخاب می کنند که این شخص لیاقت این را ندارد که بهترین دوست کسی باشد ، و این شخص نالایق منجر به از بین رفتن روابط این شخص با سایر اعضای جامعه می شود و این شخص در دنیایی به این بزرگی تنها می ماند.


 


 


 About the author

160