تلاش رمز موفقیت

Posted on at


تلاش رمز موفقیت حیات بشر است,تلاش سرچشمه دریای مشهوری که مهم آنرا میشناسید بنام دریای رنج و غم است که تلاش آتش را از آن دریا میگیرد و پایانش بستر راحتی و گنج است.هر دری قفلی دارد هر قفلی کلیدی دارد هر کلیدی معمای دارد هر معمای رازی دارد هر رازی جوابی دارد و جواب تمام ومفقیت ها تلاش شخص است اگر خواهی مانند پرنده بسوی بسوی گنج پرواز کنی پس بدان که بال و پرت تلاش است.اگر شخصی گنج را بدون تلاش بدست گیرد اصلا کدام لذت خاصی برای شخص ندارد و آن گنج وفای ندارد. مشهورترین گنج در جهان گنج تلاش است.کتاب تلاش دارای 8 جلد میباشد که این جلد ها هر کدام چراغ در جاده موفقیت شخص است که عبارت ازهدف مشخص:کار بدون هدف مانند آسمان بدون آفتاب میباشد.


زحمت کشیدن:جستجو کردن,جمع آوری اطلاعات,عرق ریحتاندن,قدرت را فدا کردن.


زمان بزرگترین فرصت:از هر لحظه آن ببر بدان زمان ار تو چیز زیادی نمی خواهد فقط تنها خواسته اش این است که او را نادیده نگیری در غیر آن بزرگترین دشمنت خواهد بود.


صبر:در بدست آوردن آن عجله نکن چون بدان در جاده صبر سیم خاردار جلوی راهت عجله کردن است.


مبارزه:اگر در نیم راه با سختی های زیادی روبرو گردیدی از کارت در نیم راه پشیمان نشو چون سختی کشیدن,رنج بردن بزرگترین امتحان راز موفقیت است.


اعتماد به نفس:اگر اعتماد به نفس داشتی,ایمان به توانمندی های خود داشتی پس بدان تو بر موفقیت نایل میگردی و اگر تو بر خود اعتماد نداشتی تو را در میان راه هلاک خواهد کرد.


نادیده گرفتن سخنان مایوس کننده دیگران:در مقابل تو سخنانی که دیگران به تو میگویند هیچ گاه شکسته نشو چون هدف آنها اینست که تنها آنان بر جامعه مسلط باشند.وقتی تمام این جاده ها را پشت سر گداشتی ناخداگاه گنج گم شده خواهی شد. تبلش شکل زیبای انسان,شناخت درد,رنج و غم و چنگ زدن به موفقیت ها و بر مقتضای آن گام برداشتن و عاشق و شیفته تلاش شدن و جستن تلاش در شیوه عالی آن و برتر قرار دادن آن بر هر چیز دز زندگی است,آری اینست بهترین شکل زیبای انسان.و لیکن بسیاری از مردم تلاش های زیادی بر بار های هواها و هوس های پوچ بر دوششان سنگینی می کند و نمی توانند آنرا به قله های بلند بگذارند پس بدین سو به سوی پستی های چرخ زمان به حرکت می افتد و این است اسفل سافلین که خداوند آنها را به سوی پستی های زمان بر میگرداند و تابع قوانین دقیق و عادل الهی است.تلاشی که درست و قوی نباشد در مستحکمترین نظماهای بی نظمی و بی سروسامانی بپا میکند و تلاشی که درست و در راه خیر باشد بر بی سروسامانی ها و بی نظمی ها نظم می بخشد و پاره گی ها را می دوزد و از درون آن نور شرافت و نجابت می درخشد و از میان طوفان ها و گرد بادها راه درست را انتخاب میکند. تلاش کوشش درمان علاج بیماری های شکسته شدن نا امید شدن میباشد و انسان را از میان موج های قوی روزگار به هدف نیکو و خیرش میرساند.تلاش انسان را با سختی ها آشنا ساخته و انسان را در مقابل درد و غم قوی میسارد.اگر بخوبی دقت کنید می بینید که اکثر تلاش های پست مردم از حب دنیا,مال وثروت سرچشمه میگیرد و خود خواهی کور کورانه پشت سر این دشمنی ها و کینه ها نهان است و کمین کرده است.تلاش خیر و نیکو نه تنها قوت و نیروی انسان را آشکار میکند بلکه قانونی است از قانون های هستی جهان.تلاش مانند دوستی است که انیان را بسوی موفقیت ها رهنمای میکند و این دوست مهربان انسان را با سختی ها و مشکلات زیادی روبرو میکند گمان میکنی دوستت نه بلکه دشمنت است در هنگام حرکت کردن بسوی موفقیت ها قدر آن دوست را نمی دانی ولی زمانی که بستر راحتی را بر میگیرد آن قدر دوست مهدبانت را میدانی.


 


پس به امید روزی که همه مسلمانان یکجا و متحد گردیده مانند اینکه چند تار ضعیف با هم یکجا شده طناب مستحکمی را میسازند که با آن میتوان چیز های بسیار سنگین را کشید هر گاه ما مسلمانان دست به دست هم داده میتوانیم در همه عرصه ها تلاش های زیادی انجام داده و موفقیت های زیادی برای اسلام کسب کنیم.


 About the author

rohiyda-hassanzada

من روحیدا حسن زاده هستم در سال 1380 در شهر هرات متولد شدم هم اکنون متعلم صنف دهم مکتب میرمن حیاتی هستم

Subscribe 0
160