موفقیت

Posted on at


رسیدن به هدف بعد از سعی و تلاش فراوان در زنده گی را موفقیت گویند.رسیدن به موفقیت در زنده گی انسان ها باعث می شود تا شخص در زنده گی خود هدف داشته باشد و در بدست آوردن آن سعی و تلاش فراوانی را انجام بدهد و به دنبال عیده ها و فکر های نو باشد .


موفقیت به کسی خیرات داده نمی شود یا هم کسی نمی تواند موفقیت را خریداری کند بلکه موفقیت بعد از سعی و تلاش زیاد بدست می آید ، بعضی از انسان ها درجامعه ما هستند که فکر می کنند که موفقیت تنها برای بعضی ازاشخاص است و یا هم موفقیت تنها برای اشخاص پول دار وثروت مند است ، ولی اینطور نیست بلکه موفقیت برای همه است و همه انسان ها می توانند بعد از سعی و تلاش فراوان آنرا بدست بی آورند .


بعضی از انسان ها وقتی که در کاری مؤفق نشده و در آن ناکام می مانند و فکر می کنندکه دیگر نمی توانند به موفقیت دست یابند و به همین دلیل از سعی و تلاش دست کشیده و گوشه نشینی را اختیار می کنند وبخاطری این اشخاص مؤفق نشده اند چون با جرات نبوده اند ، سعی و تلاش شان کفی نبوده و همچنین هدف خود را مشخص نکرده بودند این اشخاص نباید گوشه نشینی را اختیار کنند بلکه این اشخاص باید جرات خود را بیشتر کنند ، تلاش خود را بیشتر نمایند و از همه مهمتر هدف خود را مشخص کنند و این اشخاص بعد از انجام دادن این موارد حتماً به موفقیت دست می آبند.به دنبال موفقیت بودن باعث می شود تا آن شخص یک شخص فعال در جامعه شمرده شود و همه اعضایی یک جامعه یک شخص فعال را دوست داشته و برای وی احترام می گذارند، و یک شخص مؤفق در یک جامعه برای خود یک شخصیت عالی را با بدست آوردن موفقیت می سازد. یک انسانی که در همه امور زنده گی خود مؤفق باشد هم می تواند برای سایر اعضایی جامعه مؤثر واقع شود و هم می تواند برای وطن و سرزمین خود خدمت کند .


بعضی از اشخاص فکر می کنند بعضی از انسان های که در جامعه مؤفق اند دارای چانس خوبی اند ولی این طور نیست بلکه آنها با سعی و کوشش این موفقیت ها را بدست آورده اند . هر کس می تواند چانس داشته باشد ، یک انسان نباید بگوید هر طور که چانس باشد همان طور می شود بلکه انسان باید همیشه کوشش کند. کلید هر موفقیت انسان صرف زحمت کشی خود انسان است. انسای که می خواهد مؤفق باشد نباید بگوید این کار نمی شود ویا این کار را کرده نمی توانم بلکه بایر همیشه مثبت گراه باشد .


علمایی زیادی در مورد موفقیت نظریت خویش را ارائه نموده اند که از آن جمله :


کیم ووچونگ در کتاب سنگ فرش هر خیابان از طلاست گفته : زنده گی نه یک مسیر روان وصیقل یافته است و نه بستری گل های سرخ . به یاد داشته باشید که گل های سرخ هم پر از تیغ های تیز و برنده است .


همچنین عالم دیگری گفته : اگر می خواهید مؤفق باشید طرح های کوچک را کنار بگذارید و طرح های بزرگ را در نظر بگیرید و هدف خود را بالا ببرید . بلند پروازی در انتخاب هدف همواره با بررسی و مطالعه دقیق هرگز ضرری به دنبال نخواهد داشت . دوست واقعی هر کس عقل اوست و دشمن اش جهالت و نادانی اوست .


رمز های موفقیت :


بگز خواستیم مؤفق باشیم این چند نکتۀ مهم باعث پیشرفت می شود .


1) هیچ گاه برای بروز خلاقیت ها ی درونی دیر نیست و همیشه می توان از صفر آغاز کرد.


2) کار امروز را به فردا میندازید بلکه در صورت امکان کار فردا را امروز امجام بدهید.


3) با سعی و کوشش مداوم به همۀ خواسته ها و آرزوهای تان دست میابد . افکاری چون : قسمت نبود ( من سرنوشت دیگری داشتم ) را از ذهن خود خارج سازید.


4) روش « الگو برداری » به ما رسیدن به اهداف مان یاری می رساند.


5) پس از بررسی و مطالعه هدف مورد نظر بلا فاصله دست به اقدام بزنید.


6) اجازه ندهید شکست دلسرد تان کند ، با تلاش و سخت کوشی به آن فایق خواهید شد.


7) اگر باور داشته باشیم که « غیر ممکن وجود ندارد » می توانیم تمام موانع را از سر راه مان برداریم .


 About the author

160