تکنالوژی و رشد زنده گی بشر

Posted on at


از حدود قرن هفدهم به بعد همزمان با پیشرفت تکنالوژی تغیر بزرگی در زنده گی انسان پدید آمد. قبل از اختراع رشد تکنالوژی در دنیای انسانها مشکلاث زیادی در همه یی موارد زنده گی شان داشثند. نمی توانند به آسانی و بدون مشقت مشکلات را حل فصل نمایند. حمل و نقل و وسایل اطلاعاتی نداشتند. و برای با خبر شدن از حال و احوال همدیگر باید مصافه های زیادی را می پیمودند. اما از زمان اختراع و پیشرفت تکنالوزی در زنده گی بشر همه مشکلات موجوده آهسته آهسته رو به کندی نهاد. و الی حال که در زمینه ارتباطات بین انسان ها پیشرفت های زیادی شده است. و انسان می توانند به ظرف کمتر از یک دقیقه به وسیله یا آله یی بنام تیلیفون یا مبایل به نقته از جهان که خواسته باشد ارتباط بگیردو به همین خاطر هزاران کار دیگر را می تواند به کمترین زمان ممکن انجام دهد که در گذشته ها امکان انجام آن زیاد نبود. در کشور های پیشرفته تکنالوژی نقش سزای در رشد انکشاف آن داشته است و نیز می توان گفت که بزرگترین علت پیشرفت این کشور ها همین تکنالوژی بوده است. حال اگر بعد از این همه پیشرفت در این مملکت ها برای چند روز محدود تکنالوژی قطع گردد چه خواهد شود؟بلی عصر حاضر بنام عصر تکنالوژی شناخته شده است. پس اگر تکنالوژی در بعضی از نقاط که به لحاظی پیشرفته ترین نقات دنیا بشمار میروند قطع شود باعث مشکلات بسیار بزرگی در دنیا میشود. پس گفته میتوانیم که خود تکنالوژی در عصر حاضر بزرگترین علت رشد دنیا بوده است . و روز به روز در حال انکشاف است . و همزمان با انکشاف آن زندهگی انسانها نیز رشدمیکند و خواهد کرد . اما از تکنالوژی باید به وجه احسن آن برای کار های مفید استفاده شود , نه برای اهداف بد و منفی که برای جامعه کار ساز باشد . مثل انترنیت  و شبکه های اجتماعی که بعضا" اشخاص استفاده جو از آن برای اهداف نسیار مضر استفاده میکنند . واین باعث فاسد شدن جامعه ما میشودپس باید از این تکنالوژی که واقعا" در زنده کی ما اهمیت دارد  به طور درست استفاده نمود و نیز به دیگران نیز از استفاده درست آن اطلاع دهیم تا از یک جامعه ایدآل بر خوردار باشیم
About the author

AmirAliSherNawaie

Amir Ali Sher Nawaie was established in 1368. At first, it was both a male and female school but in different shifts until 1390. In 1390, it became a female school and students are now studying in three shifts. It has 29 classes, more than 4,000 students and 155 teachers.…

Subscribe 0
160