مطالعه

Posted on at


مطالعه بهترین سرگرمی برای انسان است که فهم ودرک انسانها را بالا برده ورشد عقلی را افزایش می دهد. بامطالعه انسان می تواند خودرا به بالاترین مقامات برساند ودر زمینه های مختلف صاحب پیشرفت های گوناگونی شود.ازجمله مهمترین علت پیشرفت کشورها عادت افراد آن به مطالعه است زیرا کشوری که دارای افراد فهمیده باشد رشد وپیشرفت کامل آن حتماً تحقق پذیر است. بهترین اوقات برای مطالعه هنگام بیکاری انسان مانند شب قبل از اینکه به بستررفته وخواب شویم وصبح هنگام بیدار شدن از خواب که فکر وذهن انسان آرام است.


 


آموختن کتب درسی مکتب بسیار مهم است اما در کنار آن باید انسان کتاب های معلوماتی مانند کتب دینی و آشپزی یا مجله های مختلف و روزنامه ها را مطالعه نماید تا از این طریق بتواند از تمام چیز های زنده کی آگاه شود و دلیل بوجود آمدنش را در این دنیا بداند و طرز زنده گی کردنش را بداند.


 


عادت به مطالعه را باید از مهم ترین امور خویش بدانیم و در راه آن تلاش زیاد نماییم زیرا جامعه امروزی ما افراد فهمیده و هوشیار را نیاز دارد با مطالعه انسان میتواند مشکلات خود و جامعه اش را از راه درست حل نماید فعلاٌ در کشور ما افغانستان مطالعه رواج ندارداز این سبب است که مردم ما کم درک و خود خواه اند که این کار باعث جلوگیری از پیشرفت ما درزمینه های مختلف گردیده است و وظیفه بزرگان اینست که مطالعه نمایند و فرزندان خویش را از کودکی به مطالعه عادت دهند زیرا که مطالعه مصروفیت سالم است.


 


 


 About the author

razia11

راضیه محمدی شاگرد صنف دهم مکتب تجربوی شهر زیبای هرات

Subscribe 0
160