ما حامیان وحدت ایم

Posted on at


وحدت به معنای همبستگی وتعاون ،مروت وبرادری است. وملی همان جمعیت مردمی که در یک جامعه اسلامی زیست دارند، ملت گفته میشود. 


وحدت ملی  ،مروت ،،برادری  ، همزیستی وحس عاطفه نیک میان افراد یک جامعه است. که پدیده ای اصلی همدیگر پذیری وآغوش گرم داشتن به همدیگر همانا وحدت واتحاد ملی میباشد. وحدت وتعاون اجتماعی بین افراد .یک جامعه ،مستحکم ترین  پایه ای استوار برای ثبات دایمی برای آن جامعه است واگر ببینیم قرآن وآیین اسلام هم به وحدت واخوت تاکید فراوانی نموده است.


. 


درمقابل همپارچگی ووحدت ملی ، هیچ نیرویی خارجی یا قوت توانمندی  قادر به نابود ساختن ومکدر کردن فضای  همدلی  بین افراد جامعه نمیباشد. زیرا نیرویی اصلی وحدت اساسی به دست مان همان ریسمان به هم پیوسته ای  ، بنام وحت ملی است. یک جامعه درموجودیت افرادی  بنام ملت بر پاست وپاینده گی ملت به به اساس یکجا بودن ، جمع بودن ،  درک  آن واقعی ،  وپذیرفتن . وقتی که آغوش مان برای همدیگر پذیری باز باشد ، باهم یکتن شده میتوانیم درآن زمان دست یافتن به وحدت کار سهلیست. و میتوانیم شاهد بهترین شرایط آسوده گی باشیم.


دیگر بس است . ما جوانیم و ازبرای آسایش وآرامش میهن خویش خواهان یک صلح پایدار هستیم . زیرا بهترین اهداف را در سر پروراندیم تا به کشور نوینی دست یابیم . دیگر جنگ بس است . ما خواهان صدای بمب  وماین نخواهیم بود و هوای مکدر بودن بوی گندی از دوری را بین مان ایجاد کرده است. 


حتا در بسا مواقع انسان  زجر های فراق ودروری از عزیزان خویش را کشیده است وراهی نیست تا صدایش را بکشد. وحدت بوی عشق وعاطفه را بین همه پخش میکند تا بهترین شرایط را برای جامعه ایجاد نماید


 


 


ما دراین سه دهه ای که گذشت صحنه های ازناهنجاری را دیده ایم که دیگر تاب تکرار آن را درین دوران نداریم وما این خاسته را در دلهای مان گنجانیده ایم که هواخواهان صلح پایدار و استوار هستیم. ودیگر توان جنگ خونریزی،وبرادرکشی را نداریم.زیرا تنها فردای روشن در مقابل یک وحدت پایدار هستیم.


   پرستو رحمانی About the author

AsmaRahmany

Asman Rahmany is an eleventh class student in Mahjube Heravi.

Subscribe 0
160