اعتیاد بزرگترین مضل اجتماعی در افغانستان

Posted on at


اعتیاد بزرگترین فاجعه ئ دامن گیر که باعث از بین رفتن هر اجتماع  میگردد.چنانچه اعتیاد را یک مرگ تدریجی میدانند که اجتماعات کوچک مانند خانواده تا اجتماعات بزرگ که از مقاومت برتر بر خوردار اند ویران می  نماید.افغانستان که سه ده جنک را پشت سر گذاشته است خسارات و ضرر های زیادی را در بخش های مختلف متقبل شده است که بزرگ ترین نمونه آن گرفتار شدن در مرداب این مضل نابودگر می باشد.اعلت اساسی و اصلی این مضل اجتماعی همان جنگ های متعددی  می باشد که در این سه ده به وقوع پیوست است که بیشترین ضرر را در این بخش به افغانستان وارد نموده است و همچنان بی سوادی و پائین بودن سطع آگاهی مردم از ضرر  های آن نیز باعث بروز این مشکل میگردد.استفاده از مواد مخدر نه تنها باعث از بین رفتن و ضرر رساندن به جامعه میگردد بلکه باعث مشکلاتاقتصادی فرهنگی  سیاسی  نیز میگردد. همچنان باعث بزرگ  ترین مشکلات اجتماعی که این مشکلات باعث از بین رفتن اعتبار و بی اعتمادی در بین مردم  میگردد و همچنان  مشکلات امنیتی و تخلفات اجتماعی و قانونی همانند دوزی ها قتل فحشا و بعضی مفاسد اجتماعی دیگر که باعث وحشت و ترس در بین مردم میگردد. یکی از مهمترین عوامل معتاد شدن به مواد مخدر  بیکاری می باشد که متاسفانه در افغانستان افراد زیادی ازبیکاری رنج میبرند که بیشترین این افراد از قشر جوان می باشند..که این بیکاری باعث میشود تا آن ها مجبور به سفر به  کشور های همسایه به منظور کار و تعمین معیشت زنده گی خود شوند که مهاجرت ها تنهایی و شدد کار ضرر های مختلفی  را برای آن ها به جا میگذارد که همانا یکی از ضرر های  آن معتاد شدن به مواد مخدر می باشد. تعداد افراد معتاد در ولایات افغانستان زیاد می باشد که نشست با این افراد نیز باعث میشوند تا تعداد معتادادن افزایش یابد . همچنان کشت مواد مخدر نیز باعث افزایش این مضل اجتماعی میگردد که افزایش این مضل باعث از بین رفتن این افغانستان زیبا میگردد. اماخوشبحتانه در این اواخر دولت برای از بین بردن مواد مخدر و محو کشت آن تدابیری  را در نظر گرفته است که   این تدابیر میتواند برای افغانستان مفید تمام شود اما همه میدانیم که دولت ما هنوز تا  حد ممکن پیشرفت نکرده  است و یکی از وجایب مهم وانسانی ما در مقابل مردم و کشور ما از بین این مضل اجتماعی می باشد که تنها راه محو آن جلوگیر از کشت مواد مخدر می باشد پس بیایم دست در دست داده و با محو کشت آن وطن خویش را از این فاجعه نابوگر نجات دهیم تا باشد که وظیفه خود را به گونه درست انجام دهیم . به امید روزی که افغانستان بهتر از امروز پیشرفت نماید .              آمین


 About the author

160