دموکراسی چیست؟

Posted on at


دموکراسی چیست ؟


دموکراسی یک کلمه یونانی است که از"دیمو"کرفته شده که معنی آن مردم می باشد.درنظام های دیموکراسی مردم بالای مقنن وحکومت حکمروایی می نمایند


.


اگرچی درمیان دموکراسی های جهان فرق جزی موجودبوده برخی ازشیوه ها واساسات حکومت دموکراتیک را ازدیگرنظام ها آشکار وحکومت متمایز می نماید .


درنظام های دموکراسی مسولیت وقدرت اتباع توسط تمام اتباع ازطریق نماینده گان منتخب یا مستقیم انجمام می یابد


.


دموکراسی یک مجموعه روش واصول های است که آزادی بشر را محافظت می نماید.


دموکراسی وابسطه براصول حمکروایی اگثریت مردم بوده که حقوق فرد واقلیت درآن یکسان می باشد .نظام های دموکراسی درحالیکه به اراده اگثریت احترم میگذارد باشوق وعلاقه حقوق اساسی گروپ ها وافراد اقلیت را حفظ می نماید


.


درنظام های دموکراسی قدرت واختیاربه دست مقتدرمرکزی بوده وآن رابه سطوح منطقوی توزیع می نماید .درصورتیکه حکومت محلی تاحد توان قابل دسترسی وجواب کوی مردم باشد


.


یکی از فعالیت های ابتداءی دموکراسی دفاع از حقوق بشر می باشد مانند:مذهت ،آزادی بیان ،فرصت سازماندهی وحق محافظت مساوی مطابق به قانون ،فرصت سازماندهی واشتراک درزندگی کلتوری ،سیاسی واقتصادی جامعه می باشد.


دموکراسی یک انتخابات آزاد وعادلانه راکه برای همه اتباع کشور گشوده باشد برگذارمی نماید.همچنان دموکراسی زمینه رقابت سالم را ایجاد می نماید.


دموکراسی ایجادگر وموسس آزادی میباشد.


نویسنده:جوادنورزی.


 


 


 


 


                                    About the author

jawad3noorzoy

One of the womensannex writer

Subscribe 0
160