زن و جامعه

Posted on atخانواده اولین و کوچکترین جامعه انسانی است.که عبارتند از:مادر ،پدر،و فرزندان .همین خانواده است که مجموعه انرا جامعه تشکیل میدهد . در جامعه زن و مرد هر دو موجود اند. از یک نگاه بدون این دو جامعه یی بوکود امده نمیتواند.حتی یکی از انها اگر نباشند جامعه ناقص است.زن و مرد عبارتند از دو بال یک پرنده اند.که یک پرنده بدون حتی یک بال هم زنده گی کرده نمیتوانند.یک جامعه نیز برای تکمیل بودن هم به زن و هم به مرد احتیاج دارد.خداوند متعال میفرماید:زن ها لباس شما و شما لباس انها هستید.از این گفته معلوم میشودکه زن و مرد هردو اجزای یکدیگر اند.زن عیوب مرد و مرد عیوب زن را پنهان و حفظ میکند.زن و مرد لازم و ملزوم یکدیگر اند.و عناصر مهم در ساختار جامعه بشمار میروند.که حتی اگر یکی از این عناصر کم شود در جامعه دگرگونی ها بوجود خواهد امد.دین مقدس اسلام انها را به مهر و محبت امر کرده است و از نفرت،حسد و کینه توزی منع کرده است و به هر کدام شان حقوق جداگانه یی داده است.زن نیمی از جامعه را تشکیل میدهد. و اهمیت ان برابر به مرد است.پیشرفت جهان از برکت زن میباشد.زن با یک دست گاز و به دست دیگر جهان را تکان میدهد.زن موجودی است. که در جامعه شانه به شانه مرد حصه در امور اجتماعی دارد.زن چراغ یک خانه است.زن جوهر مهر و محبت است. زن مادر است و مادر در امور اجتماعی سهم ارزنده یی دارد .در طول تاریخ بخاطر جنگهای پی در پی زیان های متعددی را متحمل شده است.زنان بیوه شدند،بی فرزند شدند،بی برادر شدند،بی پدر شدند،زن از تمام اقشار کامعه بیشتر رنج را متحمل شده اند.و زن بیچاره هم همیشه تسلیم نابرابری ها شده است.زن قهرمانی خود را همیشه به نمایش گذاشته است و همت خود را از دست نداده است.در کنار دانشمندان،نویسنده گان،شاعران،و شخصیتهای ملی مرد همیشه به زن احتیاج بوده است  واین مسئله در تاریخ افغانستان به خطوط طلایی نوشته شده است.در کنار این زنان موفق از جمله:نازو انا،زرغونه انا،عایشه درانی،رابعه بلخی،بی بی نیکبخت،میرمن الایی،غازی ادی،مرمن عینو،قهرمان میوند ملالی،ناهید و هزاران زن دیگر.امروزه زنان متوجه موقعیت و حقوق خود شده اند و میدانند تا چگونه استعداد خود را به جهانیان عرضه بدارند.حالا زن میتواند زن در کابینه اشتراک کند . در چوکیهای وزارت کار کنند.و خودر ا به ولسی جرگه و شورا های ولایتی کاندید کنند.برای تعیین سرنوشت کشور خود شانه به شانه مرد ها تصمیم های بزرگی بگیرند.و در مکاتب ،دانشگاه ها، و در موسسات بزرگ تحصیلی تدریس کنند.خلاصه این که در عصر حاضر زمینه های کاری و مسولیت دادن به زنان نسبت به سابق مساعد شده است.


.....زن چراغ خانه است اما 


!...پشت هر مرد موفق یک زن موفق ایستاده استAbout the author

neloofar

NAME :Nilofar
L/N :Zaka
COUNTRY :Afghanistan
CITY :herat
BORN DATE :1997/12/27
BORN PLACE :HERAT
AGE:17
student at:tajrabawi
CLASS:11Subscribe 0
160