مواد مخدر

Posted on at


 

موا دمخدر  به چیزهای گفته میشود.که استعمال آن برای صحت انسان بسیارمضروویران کننده میباشد.کسیکه عاقل ودانشمند باشد.هیچ وقت به آن علاقه پیدا نکرده وازآن دوری میکند.چراکه آنها میدانند.موادمخدرهیچ نفعی به حال اوتدارد.واستعمال مولادمخدربدن راضعیف وحتی ازبین میبرد.وهمچنان سبب ازبین رفتن اقتصاداومیگردد.وازهم پاشیدن خانواده اومیگردد.

چون چرس تریاک کوکایین وغیره ...ازجمله مواد مخدرگفته میشود.واستعمال آن بالای روح وروان پیجکاریانسان تاثیربسیارمنفی داشته واعصاب راخراب میکند.کسی که به مواد مخدرعادت دارد.ذهن قوی ندارد.آنها مثل دیوانه ها در بین سرک ها جوها پل ها گشت وگذارمیکنند.وحتی بعضی ازآنها دربین آشغا ل ها نشسته هاومواد گندیده شده راجمع کرده واستعمال میکنند

.آشغال ها مواد گندیده شده وپرازمیکروب ها وبه مریضی های گوناگون دیگرگرفتارمیشود.وحتی بعضی ازآنها شب رادربین آشغال هاسپری میکنند.به خاطرکه یاخانه نداشته ویا خانواده اورا به خانه راه نداده مجبوراست که گذاره کند.کسیکه موادمخدراستعمال میکند.هیچ کس بااودوست نشده وازاودوری میکنند.واعتمادبا لایش ندارند.وموردتنفرخانواده وجامعه واغوام خود میشود.

این چنین اشخاص نه تنها با عث رنج وناراحتی زافراد خانواده بلکه اعضای باطل جامعه نیزمیباشند.چون که خودشان نمیتوانندازاین عمل دست بکشد.دیگران را مبتلا به مواد مخدرمیکند.شخصی تازه به مواد مخدر روح می آورد.مثل این که به با غ گل های رنگارنگ وحتی بهشت رامجسم میکند.وبسیارخوشحال وفارق ازغم وغصه میباشد.وکسیکه معتادشد.همین قدرمیکشد.که باراول شود.ا

ما اهیآه...وافسوس خودرا به سوی  مرگ  میکشا ند.وجوانی خودرا ناکام میسازد.جامعه این گونه ازاشخاص را بدیده نگرسته وباردوش جامعه فکر میکند.زندگی آنها شکل میکروب رادارد.بایدبته تنباکووچرس زرع نشود.وشراب.ودیگردخانیات موادمخدرگفته میشود.وسبب بربادی جامعه وخانواده مامیگردد.باید به صورت جدی برخوردگردد.تاجامعه وخانواده ازشهرآن درامان باشد.چون ز موادمخدررا دین مقدس اسلام  منع کرده ومسلمانان باید ازآن نفرت داشته باشند.کسیکه معتاداست.تنها به فکربدست آوردن موادمیباشد

.چون موادبرایش همه چیزمیباشد.به دیگرچیزها فکرنمیکند.وحتی برای بدست آوردن مواددست بالای همسرواولادهای خودبلندولت وکوب میکند.اگرخانم اوکارگرباشد.به زورمیگیرد.ویابه خاطرمواددخترخودرامیفروشد.بالای مواداین چه ظلم است .که انجام میدهند.وماشایدچندین حادثه ازمعتادین درکشورخودب بودیم

.که این همه خشونت علیه زن گفته میشود.وهسرخودرا به قتل میرساند.پس مواد مخدر یک عمل شون وخانمان سوزکه دست گریبان جامعه ماگردیده شده است.وانسان هارابه سوی تباهی وبد بختی کشانیده شده اند.About the author

160