هنرهای هفگانه

Posted on at


هنرهای هفگانه

تیاتر

تیاتر یکی از پدیدهای ارتباطی ارزشمند ی است که به کمک آن میتوان پیچیده ترین مفاهیم وغنی ترین اندیشه ها را جامعه جهانی عرضه کرد .

تیاتر یا نمایش سابقه طولانی دارد و آغازآن به یونان باستان باز میگردد. تیاتر از نظرظاهروشیوه های اجرایی تغیرات فراوانی در طول تاریخ دوهزار ساله خود داشته است; اما اصول ومبانی آن یعنی مکان اجرا, بازیگر وطرح نمایش همواره حفظ شده است . تیاتر بیان بی واسطه یک روایت توسط انسان برای انسان دیگراست. نور, صدا , صحنه پردازی امکانات وابزاری استند که برقراری ارتباط بهتر ومطلوب را به تماشاگر تهسیل میکند .

تیاتر آینه زندگی است وبا نمایش گذاشتن خوبی ها وبدی ها در تهذیب اخلاق جامعه نقش داشته باشند وافراد جامعه را به سوی خیر واصلاح رهنمون سازند. با به نما یش گذاشتن ابعاد شخصیت وروابط درست ونادرست , انسانهارا متوجه اعمال ورفتار شان سازند. دوستان منتظر بخش آخر باشید .............About the author

160