وحدت ملی در افغانستان :

Posted on atوحدت یکی از کلمات کلیدی و شایسته در نزد تمام مردم جهان است و بوجود آمدن وحدت از برکت مردم یک جامعه می باشد چنانچه اگر مردم در یک جامعه برادری، صلح و همدیگر پذیری را پیشه کنند هیچگاه اینرا متوجه نخواهد شد که وحدت از آنها دور شده و همیشه به فکر آرام و درست زنده گی خود را سپری خواهند کرد و به وسیله وحدت است که فساد در یک جامعه ریشه کن می شود همچنان مردم آن جامعه چون دارای فکر آرام هستند همیشه به دنبال اختراعات ،اکتشافات و نوآوری ها هستند و گفته می توانیم که وحدت یگانه راه بیرون رفت از مشکلات و رفتن به راه ترقی است.و اما وحدت در افغانستان بحث و موضوعی که همواره مردم به آن سعی دارند و هیچ گاه تا به حال به آن موفق نشده اند وحدت بحثی که دامنگیر پیشرفت افغانستان در همه عرصه های مربوطه به وجود یک جامعه است و در افغانستان بسیاری از افراد تا به امروز به دلیل نبود وحدت ملی اتحاد و همبستگی جان خود را قربانی کرده اند.و می توان قربانی افراد در افغانستان را نیز بخشی از نبود وحدت حساب کرد چون با مردن افراد در یک خانواده اطفال آنها بی سرپناه مانده که حتی لقمه ی نانی برای خودرن ندارند و از همین سبب مجبورا به راه های خلاف و فساد کشانیده شده و همین است که نسل آینده نیز فاقد وحدت ملی اند و وقتی که یک انسان به راه های خلاف و فساد کشانیده شود ،نمی تواند که به درس و تحصیل علاقه داشته باشد به همین سبب است که افغانستان فاقد وحدت ملی است.و برای آوردن وحدت ملی در افغانستان باید اطفال به مکاتب و مدارس تعلیمی شامل شده و سطح تحصیلی در افغانستان بلند تر شود همچنان مهمترین موضوع اینکه اقوام افغانستان با هم اتحاد کنند به قسمیکه تمام مردم افغانستان بدون در نظر داشت قوم و نژاد با همدیگر توافق داشته باشند .و دومین موضوعی که حایز اهمیت زیاد است تربیه والدین به اطفال آنهاست هنگامی که والدین اطفال را به بهترین شکل اصلاح شده آن تربیه و پرورش کنند آن اطفال که آینده سازان کشور هستند هنگام جوانی نیز بدون در نظر داشت قوم و نژاد با همدیگر اتحاد می کنند و هیچگاه کوشش نمی کند که بخاطر این موضوعات بی ارزش کشور خود را در دام نا امنی و بی ثباتی رها کنند پس برای داشتن جامعه سالم ،عاری از خطرات ناگوار وجامعه محرک باید اتحاد را پیشه خود کنیم.


  160