صلح چیست...؟

Posted on at


زنده گی،کار و صلح هر سه با هم وابسته میباشند. طوریکه برای زنده گی کردن ضرورت به کار است که اگر کار نباشد زنده گی به پیش رده نمیشود و جریان زنده گی لطمه دار خواهد شد. بخاطر ادامه دادن کار و زنده گی به صلح نیاز است پس نخست باید در یک جامعه صلح وجود داشته باشد تا در انجا مردم بتوانند کار کنند و بوسیله کار معیشت زندهگی خود را تامین کنند.بنا صلح اگر نباشد زمینه برای هیچ کدام ازین دو مساعد نخواهد بود.انسان زمانی به ارزش صلح و اسوده گی پی خواهد برد تا در زنده گی خود با بدبختی،بی امنیتی،و مشکلات اجتماعی روبرو شود.صلح بنیاد زنده گی انسانی را تشکیل میدهد.پیشرفت جامعه،ارامی،خوشی،و خوشبختی همه برای تحقق پیدا کردن نیاز به صلح دارند.جایی که صلح باشد ،انجا ارامی و خوشبختی است.و جوانان با خیال اسوده میتوانند به مکتب بروند و اموزش ببینند.بزرگان زنان و مردان به مصروفیت های روزانه خود مشغول خواهند بود.. جایی که صلح و امنیت نباشد انجا زنده گی بشری به دگرگونی و اغتشاش مواجه خواهد شد.شهر ها ویران و مکاتب نیز مسدود خواهند شد.در صورت عدم صلح در یک منطقه نادانی و بی سوادی اوج خواهد گرفت. و در میان مردم جای مهر و محبت را نفرت و بدبینی جای خواهد گرفت.اگر در یک منطقه اتشسوزی ها و جنگ ها ایجاد شود تمام ان گشور را فرا خواهد گرفت و حتی همسایه ها ی ان کشور را نیز بی بهره نخواهد گذاشت.جنگ در نخست میان دو یا سه نفر ایجاد میشود بعدا به خانواده ها را پیدا میکند،و بلاخره تمام اقوام ، و قبیله ها را متاثر خواهد ساخت ایا این ظلم نیست که بخاطر دو فقر ،یک منطقه دچار دگرگونی شود.اگر چند قوم با یکدیگر اختلافی پیدا کنند باعث ایجاد اغتشاش در زنده گی تمام خانواده های این اقوام گردیده و زنده گی اجتماعی را با مشکلات زیادی مواجه خواهد ساخت.حالا شما قضاوت کنید که کدام یک را یک جامعه انسانی میپذیرد . در جنگل زمانی که حیواناتیکه به خاطر شکار شان اختلاف پیدا  میکنند شروع به زخمی ساختن یکدیگر میکنند . یکدیگر را لت و پار میکنند.ایا این شیوه زیبنده یک انسان است یا خیر ؟ پس تاکی انسانها از حیوانات تقلید میکنند .پس چرا به انسان اشرف مخلوقات میگویند ؟چون رفتار و طرز زنده گی شان از بقیه مخلوقات فرق میکند.پس چرا انسانها این را عملی نمیکنند در اخر گفته میتوانیم جنگ جز بدبختی و پایین اوردن سطح و سویه انسانها به انسانها به بار نمیاورد.اما صلح برعکس ان.


 ....ایا شما به این وضع میگویید صلح


 


 About the author

neloofar

NAME :Nilofar
L/N :Zaka
COUNTRY :Afghanistan
CITY :herat
BORN DATE :1997/12/27
BORN PLACE :HERAT
AGE:17
student at:tajrabawi
CLASS:11Subscribe 0
160