آزادی

Posted on at


آزادی بهترین نعمت الهی است که خداوند آن را برای هر انسان اعطا کرده است که این ازادی شامل آزادی بیان و ازادی زندهگی کردن در فضای آرام میباشد.و حق استفاده از آن را به شرطی داده است که استفاده ار باعث تعرض به حقوق دیگران نشود.آیا تا به حال معنی واقعی آزادی را دانسته اند متاسفانه در جوامع امروزی  از کلمه آرادی استفاده های گونا گونی میشود که این استفاده ها میتواند باعث از بین رفتن آزادی واقعی شود.ما زمانی میتوانیم که معنی واقعی آزادی را بدانیم که کسی را در بند است مشاهده کنیم و من وقتی معنی آزادی دانستم که گفته های یک کودک فلسطینی را شنیدم که  به چشمان پر اشک آزادی حق من است چرا ان را از من میگیرید .


 


من یک کودک ده ساله هستم که زادگاه و سرزمین من کشوری مقدس است که زمانی قبله مسلمانان بود سرزمین زیبا با مردمان یکتا پرست بنام فلسطین ولی از زمانی که من خودم را میشناسم هر روزم را با شنیدن صدای وحشتناک تفنک و توپ آغاز کردم و یا هم با کشتن یکی ازدوستان ویا  یکی از اعضای فامییلم.من هم یک مسلمان و همانند شما یک انسان  هستم و همانند شما خداوند برایم حق آزادی و زنده گی در فضای آرام را داده است و همانگونه که شما دوست داری که اطفال تان درس بخوانند و آرزوهای تان را برآورده کنند و در فضای ارام زنده گی کنید من هم دوست دارم تا آزاد زنده گی کنم و درس بخوانم


اما آن اسرائیلی های ظالم تمام آرزو هایم را با حمله به سرزمین ما آرزو هایم را آتش میزنند و نابود میکنند ما هم میخواهیم تا وطن ما یک کشور آزاد و مستقل باشد اما چرا این حق مارا که خداوند برای ما اعطا کرده است از ما میگیرید ؟با آن هم ما امید خود را از دست نداده و با سنک های کوچک خود در مقابل متجاوزگران می استیم و به آن ها اجازه نمیدهیم تا وطن ما را تسخیر کنند.و تنها خواسته من از همه انسان ها این است تا ما را تنها نگذارید و یاری مان کنید تا ما هم بتوانیم همانند شما یک کشور مستقل داشته باشیم .چنانچه جناب سعدی میفرماید


بنی آدم اعضای یک دیگر اند


که در آفرینش ز یک گوهر اند


چو عضوی بدرد آورد روزگار


دیگر عضو ها را نماند قرارAbout the author

160