من معیوبم اما ناتوان نیستم

Posted on at


انسان در یک پیکره جسم وجان گرفتند.ودر عرصه گذر زنده کی، در زیر چتر فراخ آسمان همه وهمه به یک نام ولقب زیست دارند.این انسان هم به نام آدم ولقب اشرف مخلوقات در اطاعت مطلق به خداوند پاک قرار دارند.وهمه شان سازنده حالاتی اند، که تفرقی بین شان نیست .واین انسان هم در زندگی اجتماعی شان هم همان انسان های اندکه هیچ تمیزی در میان شان نیست ونخواهد بود.یکی بر دیگری برتری نخواهد داشت (الا) (بهترین همه در نزد خدا با تقوا تر ازهم است ) . گزینه اصل میان دو مسلمان در رضایت ومحبت افزون خداوند همین تقوا خاص است .واکنون زمان آن رسیده است تا از برای احساسی بنگارم که با صدای سرزده وضعف توان به ندا سر داده می گوید، اگر معیوب هستم اما من هم ماننددیگرعضوی ازاین جامعه ام، که وظیفه ام را می توانم در مقابل جامعه انجام دهم .احترام به دیگران وعزم تمرکز در ضعف افراد حوالی انسان تعین جایگاه خود فرد در نزد مقابل می باشد ،وحس همدیگر پذیری پدیده ای برای ایجاد عاطفه بین افراد می باشد .انسان های که یکی از اعضای وجدشان را بنا برلایلی از دست داده اند.وامروز بنام معیوب در بین ما لقب یافته اند، عقل وخرد سزد تا درک آن نماید که این همه بنا بردلایلی که در کشور ما رونمابوده پیش آمده است .


وعمده ترین عامل این همه بد بختی همانا شرایط نا گوار و   ناهنجاری را که سه دهه به دست سرنوشت ما رقم خورده است منشا اصلی این پدیده هاهمان شرایط سیاسی بوده است .اما علیه این افراد هیچ گونه تبعیضی  تعین نشده است. این ها معیوب نیستند بلکه احساساتی اندکه صدا شان در مقابل صداهای دلخراش بم ها وماین ها خفتیده است ویکی از اعضای بدشان را از دست داده اند.اما توانایی ها وایده های خاص را در اذهان خویش می پروانند ومی توانند از جمله اقشار بالنده ای جامعه باشند.


زیرااین ها همان افراد توانمندی اند که ایده آل شان منزه ترازخودشان است. ودر هر عرصه می توانند نظریاتی راکه در درون خویش می گنجانند از آن استفاده نموده تا به عنوان فرد فعال جامعه نقش خویش را به قسم موثربخش ایفا نمایند ما هیچگاه گفته نمی توانیم که این افراد به انجام کاری عاجز اند.نخیر این قسم نیست اگر افتخارات این افراد وتوانایی های شان را دقیق نظر اندازیم ، این همان افرادی اند که درجوار دیگر افراد جامعه نظر به موقفی که دارند فعالیت وکار  نمایند .


عهده از افراد کهن فکر که معیوبین را ناتوان از کار وهر عمل می دانند این همان افرادی اند که هیچگاه از آدرس فکر وایده پیشرفت نخواهند کرد، زیرا ضعف ومعیوبیت اصلی شان در مغز می باشد .About the author

farhadhakimi

Farhad Hakim was born in Nimroz-Afghanistan. He is graduated from Tajrobawi High school in Herat. Farhad is studying Computer Science field in Qhalib private Higher Education University in Herat-Afghanistan. He has worked as cultural and consultant employee extensively in Nimeroz, Herat and more recently in Kabul.He has started to work…

Subscribe 0
160