دروغ

Posted on at


به نام کسی که جدایی را آفرید تا قدر باهم بودن را بدونیم   زندگی انقدر انسان را به بازی میگیرد تا این که انسان مجبور به گفتن دروغ میشود اما زندگی که با دروغ اغاز شود با نفرت به پایان میرسد گاهی تمام حادثه از دست می رود


گاهی همان کسی که دم از عقل می زند


در راه هوشیاری خود مست می روند


و بعضی عشق را دروغ مینامد و گاهی ام دروغ گفتن بسیار شیرین است اما پایانش بسیار تلخ و ناه گوار است


و گاهی انقدر حقیقت تلخ است که دروغ گفتن بسیار بهتر است


نا چار انسان ها در بعضی  قسمت زندگی خود مجبور به نه گفتن حقیقت میشوند


و گاهی هم برای خوش حالی شخص مقابل دروغ میگویم 


خلاصه دروغ اخرش دروغ است و در زندگی امکان نه دارد که نه گفته باشم


 


 About the author

hastitofan

هستی 14سال دارداو متعلم است و در افغانستان زندگی میکند

Subscribe 0
160